Viti 2021

Vendimet

Vendimet e marra me MSG

VENDIMI I MARRË DATA AFATI KOMENTE STATUSI AKTUAL
Miratim i Planit të Punës 2021-2022. VENDIM NR.1, 12 SHKURT 2021 PA KOMENTE
Miratim i kërkesës për Financim të proceseve EITI nga kompanitë që operojnë në Industrinë Nxjerrëse. VENDIM NR.1, 12 SHKURT 2021 PA KOMENTE

Vendimet

Vendimet e marra me qarkore

VENDIMI I MARRË DATA AFATI KOMENTE STATUSI AKTUAL

Shënim: Formati në audio dhe i plotë i Minutave të Takimeve të MSG-së mund tju vihet ne dispozicion në bazë të kërkesës së bërë nga ju në adresën tonë të e-mail: sekretariati@albeiti.gov.al