Viti 2020

Vendimet 

Vendimet te marra ne MSG

VENDIMI I MARRË DATA AFATI KOMENTE STATUSI AKTUAL

Vendimet 

Vendimet te marra me qarkore

VENDIMI I MARRË DATA AFATI KOMENTE STATUSI AKTUAL

Shënim: Formati në audio dhe i plotë i Minutave të Takimeve të MSG-së mund tju vihet ne dispozicion në bazë të kërkesës së bërë nga ju në adresën tonë të e-mail: sekretariati@albeiti.gov.al