Viti 2019

Vendimet 

Vendimet te marra ne MSG

VENDIMI I MARRË DATA AFATI KOMENTE STATUSI AKTUAL
D.Miratim i Overview për Corrective Actions të dala nga Misioni i Validimit Vendim Nr.2, datë 12 SHKURT 2019 Pa komente
E. Adresimin brënda dt. 20 Shkurt 2019 të problematikes së ekzistencës dhe materialitetit të Shpenzimeve “quasi fiscale”, për të konfirmuar qëndrimin e MSG në raport me kërkesat e Sekretariatit Ndërkombëtar EITI për këtë problematikë. Vendim Nr.2, datë 12 SHKURT 2019 Pa komente
F.Të fillohet puna për draftimin e një Action Plan të Rekomandimeve të lëna nga Raporti EITI 2016 Vendim Nr.2, datë 12 SHKURT 2019 Pa komente
Ë.Ngritjen e Grupit të Përhershëm të Punës, me një përfaqësues nga çdo përfaqësi në MSG, për ndjekjen në vijimësi të rekomandimeve të lëna nga Misioni i Validimit dhe i Rekomandimeve të Raportit EITI, brënda datës 20. 02. 2019 Vendim Nr.2, datë 12 SHKURT 2019 Pa komente
A. Të filloj procedura për zgjedhjen e Anëtarëve të MSG-së, përfaqësues të Shoqërisë Civile dhe të finalizohet përpara datës 13. 02. 2019 Vendim Nr.1, datë 11 JANAR 2019 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.1, 11.01.2019
B.Të finalizohet Vlerësimi Vjetor i Anëtarëve të MSG-së Vendim Nr.1, datë 11 JANAR 2019 Menjëherë Pa komente
C. Ngritjen e një Grupi Pune nga MSG i cili do të angazhohet për draftimin e një Plani Pune për prioritetet kombëtare në vitin 2019, i cili do të rezultojë si produkt i diskutimeve më të gjëra me grupet e interesit, adresimin e masave për ezaurimin e Corrective Actions për proçesin e Validimit, si dhe përdorimin e rekomandimeve të raportit EITI për të vënë në dukje mospërputhjet në kuadrin ligjor, fiskal dhe rregullator në fushën e minerave, naftës dhe gazit dhe mbështetjen institucionale për finalizimin e Draft Ligjit për Transparencën në Sektorët e Industrisë Nxjerrëse Vendim Nr.1, datë 11 JANAR 2019 Menjëherë Pa komente

Vendimet 

Vendimet te marra me qarkore

VENDIMI I MARRË DATA AFATI KOMENTE STATUSI AKTUAL
C. Ngritjen e Grupit të Pëhershëm të Punës të MSG-së, për ndjekjen në vijimësi të rekomandimeve të lëna nga Misioni i Validimit dhe i Rekomandimeve të Raportit EITI me anëtarët e propozuar si më poshtë: 1. Mynyr Sinanaj 2. Robert Beshello 3. Dritan Dervishaj 4. Anila Hajnaj Vendim Nr.3, datë 27 SHKURT 2019 Pa komente
B. MSG-ja EITI Shqipëri gjithashtu, u shpreh se se kuadri ligjor shqiptar nuk parashikon ndonjë detyrim për “shpenzimet quasi-fiscale” as për kompanite e licensuara që kryejnë aktivitet në industrinë nxjerrëse në Shqipëri. Vendim Nr.3, datë 27 SHKURT 2019 Pa komente
A. Në përputhje me kërkesën 6.2 të Standartit EITI, MSG- EITI Shqipëri u shpreh se janë dakort me përkufizimin që ka bërë Administratori i Pavarur në Raportin EITI në lidhje me Shpenzimet quasi-fiscale dhe se ligji dhe rregulloret që rregullojnë veprimtarinë e Albpetrol SH.A. nuk përfshijnë këto lloj shpenzimesh. Vendim Nr.3, datë 27 SHKURT 2019 Pa komente

Shënim: Formati në audio dhe i plotë i Minutave të Takimeve të MSG-së mund tju vihet ne dispozicion në bazë të kërkesës së bërë nga ju në adresën tonë të e-mail: sekretariati@albeiti.gov.al