Viti 2018

Vendimet 

Vendimet te marra ne MSG

VENDIM NR.1, DATË 24.01.2020 PËR GRUPIN NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS EITI I NGARKUAR ME ZBATIMIN E AKTIVITETIT EITI NË SHQIPËRI

Vendimi i marrë Data Afati Komente Statusi Aktual
Të lihet afati 15 Dhjetor për dërgimin e informacionit të munguar nga ana e Albpetrol dhe pastaj të organizohet takimi sqarues me Deloitte për raportin mbi Commodity Trading. Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018
Të filloj zyrtarizimi i procesit të përzgjedhjes së anëtarëve nga Shoqëria Civile Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018
Të përmbyllet procedura e Vlerësimit Vjetor të Anëtarëve të MSG-së Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018
Të miratohet MoU me Sekretariatin EITI Ukrainë Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018
Të miratohen MoU me OSCE pasi të pasqyrohet komenti i bërë nga Kryetari i MSG-së Vendim Nr.4, datë 07.12.2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.4, 07.12.2018
Miratimi i Planit të Punës 2018-2019, pas përditësimit me komentet e bëra nga anëtarët e MSG Vendim Nr.1, datë 28.03. 2018 Menjëherë Me komente Miratuar me Vendim Nr.1, 28. 03. 2018
Në lidhje me Corrective Actions të evidentuara nga Procesi i Validimit, anëtarët e Shoqërisë Civile, përfaqësues brënda datës 13. 05. 2018, do të paraqesin një Plan Veprimi për adresimin e çështjeve të ngrituara nga Bordi Ndërkombëtar EITI, në lidhje me përfaqësinë e tyre në MSG. Vendim Nr.1, datë 28.03. 2018 13.05.2018 Pa komente Miratuar me Vendim Nr.1, 28. 03. 2018
Në lidhje me Corrective Actions të evidentuara nga Procesi I Validimit, MSG-ja brënda datës 13. 05. 2018 do të hartojë një Plan Veprimi për adresimin e tyre. Vendim Nr.1, datë 28.03. 2018 13.05.2018 Pa komente Miratuar me Vendim Nr.1, 28. 03. 2018
Të miratohet Plani i Veprimit të paraqitur nga Shoqëria Civile (Action Plan) mbasi në të jetë bërë ndryshimi, në përputhje me Rregulloren e Funksionimit të MSG-së, miratuar me Urdhër nr. 454, datë 30. 12. 2016, nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, që procedura e përzgjedhjes së anëtarëve iniciohet nga Kryetari i MSG me ftesë të hapur dhe publike. Vendim Nr.2, datë 15.05. 2018 Menjëherë Me komente Miratuar me Vendim Nr.2, 15. 05. 2018
U vendos me unanimitet që në vijim të ndiqen me rigorozitet procedurat e përzgjedhjes dhe të vlerësimit të performancës së Anëtarëve të MSG-së shqiptare të parashikuara në Rregulloren e Brendëshme të Funksionimit të MSG-së miratuar me Urdhër nr. 454, datë 30. 12. 2016, nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë . Vendim Nr.2, datë 15.05. 2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.2, 15. 05. 2018
Bërja publike e procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve në MSG në website-in e Sekretariatit, dhe përkatësisht në website-in e SHC për procedurat e përzgjedhjes të ndjekura prej tyre. Vendim Nr.2, datë 15.05. 2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.2, 15. 05. 2018
Miratimin e Draft-Urdhërit për Kryeministrin për Funksionimin e MSG-së, riformatimi i saj në formatin 1+7+5+5, dhe përfshirjen e Albpetrol si anëtar me të drejta të plota në MSG. Vendim Nr.2, datë 15.05. 2018 Menjëherë Me komente Miratuar me Vendim Nr.2, 15. 05. 2018
Për Raportin EITI 2017 do të raportojnë: • Të gjitha Kompanitë aktive të Hidrokarbureve (prodhimi dhe kërkimi) (10 kompani). • Përsa i përket sektorit të prodhimit të hidro-energjisë, MSG-ja ka rënë dakort që 15 kompanitë më të mëdha që operojnë në këtë sektor (rreth 91% e prodhimit të energjisë) do të mbulohet nga Raporti EITI 2017. • Përsa i përket sektorit minerar, 138 kompani minerare të cilat mbulojnë përafërsisht 91% të prodhimit total. Vendim Nr.3, datë 21.06. 2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.3, 21.06. 2018
Në mënyrë që të sigurohet një proces rakordimi i arsyeshëm, MSG-ja vendosi që kompanitë e sektorit minerar që do të marrin pjesë në Raportin EITI 2017 do të jenë gjithë kompanitë me të ardhura vjetore > USD 150,000 (xhiroja e tyre financiare dhe pagesat do të maten në raport me mesataren përkatëse të vitit 2017). Ato do të përfshihen nga Administratori i Pavarur në Raportin EITI 2017. Vendim Nr.3, datë 21. 06. 2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.3, 21.06. 2018
Në total Raporti EITI 2017 do të mbulojë: a) Të dhëna të marra nga 8 agjenci shtetërore; b) 15 lloje pagesash të bëra nga rreth 163 kompani dhe agjenci të tjera shtetërore ose qeverisje lokale; c) 10 kompani nga sektori hidrokarbur; ( 100 % e Sektorit), d) 15 kompani nga sektori i hidro-energjisë; (91 % e Sektorit), e) 138 kompani nga sektori minerar (91 % e Sektorit), Vendim Nr.3, datë 21. 06. 2018 Menjëherë Pa komente Miratuar me Vendim Nr.3, 21.06. 2018

Vendimet 

Vendimet te marra me qarkore

Shënim: Formati në audio dhe i plotë i Minutave të Takimeve të MSG-së mund tju vihet ne dispozicion në bazë të kërkesës së bërë nga ju në adresën tonë të e-mail: sekretariati@albeiti.gov.al