Viti 2017

Vendimet 

Vendimet te marra ne MSG

Vendimi i marrë Data Afati Komente Statusi Aktual
Lënia e një afati tjetër për Draft- Raportin Final EITI 2015. Afati përfundimtar për komentet do të jetë dita e nesërme, 01.02.2017. Në mungesë të komenteve Tuaja, Drafti do të konsiderohet i miratuar dhe do të vijohet me publikimin e tij. 31.01.2017 01.02.2017 Miratuar me Vendim Nr. 1, datë 31.01.2017
Lënia e një afati tjetër për komente për Draft Raportin Final për Rishikimin e Kuadrit Legjislativ. Afati e i fundit për komente dhe sugjerime do të jetë data 10. 02. 2017, në mungesë të komenteve Drafti do të konsiderohet i miratuar dhe do të vijohet me procedurat e mëtejshme. 31.01.2017 10. 02. 2017 Miratuar me Vendim Nr. 1, datë 31.01.2017
Miratohet Draft Raporti Final për Rishikimin e Kuadrit Legjislativ 31.01.2017 10. 02. 2017 Miratohet pa komente Miratuar me Vendim Nr. 1, datë 31.01.2017
Miratohet Draft- Raporti Final EITI 2015. Vijohet me publikimin e tij në datën 02.02.2017 31.01.2017 01. 02. 2017 Miratohet pa komente Miratuar me Vendim Nr. 1, datë 31.01.2017

Vendimet 

Vendimet te marra me qarkore

Vendimi i marrë Data Afati Komente Statusi
Dërgohet për komente, sugjerime dhe miratim Raporti Vjetor i Aktivitetit EITI 2016 Email datë 07. 03. 2017 20.03.2017 Pa komente I miratuar
Dërgohet për komente, sugjerime dhe miratim Plani i Punës i Sekretariatit EITI Shqipëri 2016-2019 Email datë 07. 03. 2017 20.03.2017 Pa komente I miratuar

Detyra

Çështje të tjera me miratim të MSG-së

Lloji i veprimit të ndërmarrë Data Afati Komente Statusi
Dërgohen për Komente ToRs për Raportin EITI 2016 03.05.2017 19.05.2017 Në proces
Dërgohet për rishikim dhe komente Politikën e të Dhënave të Hapura/ Open Data Policy 31.03.2017 08.04.2017 Miratuar

Shënim: Formati në audio i Minutave të Takimeve të MSG-së mund tju vihet ne dispozicion në bazë të kërkesës së bërë nga ju në adresën tonë të e-mail: sekretariati@albeiti.gov.al