Viti 2015

Vendimet 

Vendimet te marra ne MSG

Vendimi i marrë Data Afati Komente Statusi Aktual
1. Miratimi i Listave të kompanive për Raportet EITI 2014-2015 mbasi të bëhen rakordimet e kërkuara në MSG. 2 Të Kërkohet Plotësimi me Informacion i Raportit Final i Revenue Potential Study 21.07.2015 Me komente Miratuar
1. Të bëhet zbardhja e taksave vendore në në raportimin për Raportet EITI 2013-2014 duke ju drejtuar 5 Bashkive kryesore. 2. Të hiqen në bllok nga lista e miratuar subjektet që nuk kanë raportuar. 3. Të përfshihet në raportimin e kompanive hiddrokarbure taksa e karbonit dhe e qarkullimit. 16.10.2015 Miratuar
1. Të miratohen Termat e Referncës (TOR) për Raportet EITI 2013 dhe 2014 mbasi të jenë reflektuar komentet e bëra nga Anëtarët e MSG-së. 2. Shtyrjen e afatit të dorëzimit të Studimit “Revenue Potential Study” edhe 6 javë të tjera. 02.06.2015 Miratuar
1. Të miratohet Raporti Vjetor i Aktiviteteve për vitin 2014. 2. Të miratohet Plani i Punës për Vitin 2015. 13.03.2015 Me komente Miratuar
Të bëhet blerja e dy paketave “Për shërbime konsulence” 02.04.2015 Miratuar
Të miratohen raportet EITI 2013-2014 mbasi të jenë reflektuar komentet e bëra nga Anëtarët e MSG-së 23.12.2015 Me komente Miratuar

Vendimet 

Vendimet te marra me qarkore

Lloji i veprimit të ndërmarrë Data Afati Komente Statusi Aktual
Kërkesë për miratimin e Draft Planit të Punës 2016 03.02.2016 17.02.2016 Me komente I miratuar
Kërkesë për miratimin e Termave të Referencë për Administratorin e Pavarur 2015-2016 15.02.2016 01.03.2016 Të miratuara në Mbledhjen e MSG-së datë 06. 05. 2016
Kërkohet miratimi i ToR për Strategjinë e Komunikimit 2016-2017 04.07.2016 13.07.2016 Pa komente I miratuar

Detyra

Çështje të tjera me miratim të MSG-së

Shënim: Formati në audio i Minutave të Takimit të MSG-së të datës 23.12.2015 është i dëmtuar dhe në mungesë është mbajtur procesverbal.