Viti 2014

Vendimet 

Vendimet te marra ne MSG

Vendimi i marrë Data Afati Komente Statusi aktual
1. Të miratohet lista e kompanive raportuese për Raportet EITI 2011- 2012 sipas listës bashkëlidhur. 2. Afati për dorëzimin e informacionit në mënyrë elektronike nga ana e kompanive tek Administratori i Pavarur do të jetë data 14 Maj 2014. 3. Kompanitë të cilave ju janë revokuar licencat, do të përjashtohen nga raportimi nëse nuk do të paraqesin të dhënat brenda afatit të përcaktuar. 08.05.2014 Miratuar me Vendimin Nr. 3, datë 08. 05. 2014
1. Të miratohet programi i punës ALBEITI për vitin 2014, ku janë përcaktuar objektivat dhe veprimet mbështetëse, aktivitetet, mbështjetja financiare si dhe hapat dhe procedurat që duhen ndjekur për realizimin me cilësi dhe brenda afatave të detyrave, analizave, diskutimeve të hapura dhe studimeve për rritjen e nivelit të punës ALBEITI, rezultateve të pritshme, publicitetit përfshirë dhe dorëzimin e Raportit EITI 2011 dhe Raportit EITI 2012. 2. Të miratohen ToR për Raportin EITI 2011 dhe 2012 me përmirësimet e bëra për zbatimin e plotë të standarteve EITI. 28.01.2016 Miratuar me Vendim Nr. 1, datë 28. 01. 2016
1. Të miratohet propozimi për të kryer procedurën e prokurimit në një tender të vetëm për shërbimin e konsulencës në përzgjedhjen e një kompanie si “Administrator i Pavarur” me qëllim përgatitjen dhe dorëzimin e Raportit EITI 2011 dhe Raportit EITI 2012 dhuke u mbështetur në financimin e Grantit TF0149999 të Bankës Botërore dhe fondeve të tjera të disponueshme. 2. Të miratohen ToR të paraqitura të përbashkëta për Raportin EITI 2011 dhe Raportin EITI 2012 me qëllim realitimin e të dy raporteve përkatëse duke zbatuar plotësisht standartet e reja EITI 2013. 13.02.2014 Miratuar me Vendim Nr. 2, datë 13. 02. 2014
Të miratohet Strategjia e Komunikimit të Sekretariatit Shqiptar EITI, Nëntor 2014- Qershor 2015 07.11.2014 Miratuar me Vendim Nr. 4, datë 07. 11. 2014
Vendosi të kërkojë nga Kompania Albpetrol sh. a. informacionet e listuara në Vendimin Nr. 5, datë 07. 11. 2014 në mënyë që të përfshihen në raportin EITI 2012 07.11.2014 14.11.2014 Miratuar me Vendim Nr. 5, datë 07. 11. 2014

Detyra

Çështje të tjera me miratim të MSG-së

Lloji i veprimit të ndërmarrë Data Afati Komente Statusi aktual
Draft Raportin EITI 2011 ne shqip dhe anglisht per komente. 16.06.2014 19.06.2014 Me komente Miratuar
Dërgohen rezultatet e vleresimit te kryer nga MSI Integrity. Kërkohet rishikimi i Materialit dhe komente. 21.07.2014 08.08.2014 Pa komente Procesuar
Dërgohet për Komente Drafti i ToR për Revenue Potential Study dhe nëse nuk do ketë komente apo sugjerime do të konsiderohet i miratuar. 15.09.2014 19.09.2014 Me komente Miratuar
Dërgohet për Komente Raporti EITI 2012 dhe Draft Strategjia e Komunikimit. 11.10.2014 14.11.2014 Me komente Miratuar

Shënim: Formati në audio i Minutave të Takimit të MSG-së të datës 23.12.2015 është i dëmtuar dhe në mungesë është mbajtur procesverbal.