Vendimet e Grupit Ndërinstitucional të Punës – 6 Maj 2016

Vendimet e Grupit Ndërinstitucional të Punës – 6 Maj 2016


Në mbledhjen e Bordit të Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG), mbajtur më 6 Maj 2016, vendimet si më poshtë u propozuan dhe u miratuan nga bordi:

Miratuar:

ToR për Administratorin e Pavarur për Raportin EITI 2015.

ToR për Konsulencë lokale për shqyrtimin e Kuadrit Ligjor dhe Rregullator Shqiptar për Transparencën në Industrinë Nxjerrëse bazuar mbi reflektimin e ndryshimeve të propozuara në mbledhje dhe të reflektuara në vendim.