Urdhër për miratimin e rregullave dhe procedurave standarde të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga covid-19 dhe periudhës së kohëzgjatjes së vitit shkollor 2020-2021