Takim mes përfaqësuesve të Ambasadës Zvicerane në Shqipëri, MSG dhe Sekretariatit Kombëtar EITI

Takim mes përfaqësuesve të Ambasadës Zvicerane në Shqipëri, MSG dhe Sekretariatit Kombëtar EITI

Në datën 29 Shkurt 2019 në ambjentet e Ambasadës Zvicerane në Shqipëri, përfaqësues të MSG dhe Sekretariatit Kombëtar EITI Shqipëri,  zhvilluan një takim me Z. Thomas Stauffer, Menaxher Programi i Divizionit të Ndihmës Makroekonomike të Federatës Zvicerane, si dhe Znj. Sigita Stafa, Oficere Kombëtare Programi për Zhvillimin Ekonomik në Ambasadën e Zvicrës.

Gjatë takimit në emër të Sekretariatit Kombëtar EITI Shqipëri,  znj. Emiliana Kola bëri një ekspoze të detajuar të aktivitetit për implementimin e EITI-t në Shqipëri dhe të punës së bërë nga MSG-ja Shqiptare dhe Sekretariati Kombëtar EITI, me fokus në promovimin e Transparencës në proçesin e mirëadministrimit të të ardhurave që burojnë nga sektorët e Hidrokarbureve, Minierave dhe Hidroenergjisë në Shqipëri.  Në fokusin e programit të punës për vitin 2019, Sekretariati Kombëtar EITI ka adresuar prioritete si: Përmirësimin e kuadrit Ligjor që lidhet me Transparencën në shfrytëzimin e Burimeve natyrore;  Programimin e publikimit të Pronarëve Reale në aktivitetet e Industrive nxjerrëse; Raportimin e të ardhurave nga aktiviteti i Kompanive me kapital shtetëror; Përmirësimin e bazës elekronike të të dhënave për ciklin e plotë të aktiviteteve sektoriale të industrive nxjerrëse; Rritjen e kapaciteteve të Shoqërise Civile dhe të Pushtetit Lokal; Impaktin e aktivitetit EITI në aspektin Social dhe Mjedisor etj.

Gjithashtu, znj. Anila Hajnaj,  përfaqësuesja e Organizatave të Shoqërisë Civile në MSG-në Shqiptare EITI,  paraqiti punën e bërë nga Shoqëria Civile në kuadër të EITI-t dhe bëri një ekspoze të Projektit të financuar nga Ambasada Zvicerane mbi Rentën Minerare, trajnimin e potencialeve të Shoqërisë Civile për involvimin e tyre të plotë në EITI, si dhe proçesin e  zgjedhjeve të kryera nga SHC në shkurt të viti 2019 për MSG-në EITI Shqipëri.

Gjatë takimit nga të dy palët u diskutua dhe vlerësua fillimi në një kohë të shpejtë i proçesit të bashkëpunimit konkret, ndermjet dy vendeve, në çështje dhe aktivitete prioritare që kanë të bëjnë me maksimizimin e impaktit të implementimit të EITI-t në Shqipëri.