Studim mbi sistemet e integruara te te dhenave EITI ne Shqiperi

Studim mbi sistemet e integruara te te dhenave EITI ne Shqiperi

Sekretariati EITI Shqiptar publikon studimin e fizibilitetit per implementimin e sistemit te integruar per te dhenat EITI ne Shqiperi.