Studim mbi Naftën dhe Gazin UNICEF EXTRACTIVE PILOT

Studim mbi Naftën dhe Gazin UNICEF EXTRACTIVE PILOT

Në vitin 2012, UNICEF, United Nations Global Compact dhe Save the Children publikuan “Të drejtat e Fëmijëve dhe Parimet e Bisnesit” e cila u përgatit bazuar mbi Parimet Udhëzuese të Kombeve të Bashkuara të të drejtave të njeriut dhe Biznesit si dhe mbi Konventën e të Drejtavetë Fëmijës dhe e lidhur me “International LabourOrganizationConvention.”

Parimet ofrojnë udhëzime të plota për kompanitë në rangun e veprimeve që ata mund të marrin në respekt dhe mbështetjen  e të drejtave të fëmijëve, për të parandaluar dhe për të adresuar rreziqet për fëmijët nga aktivitetet e tyre, dhe maksimizuar ndikimin pozitiv të biznesit në vendin e punës dhe komunitetit.

Pas publikimi, Parimet kanë rritur vetëdijen kritike të fëmijëve dhe të të rinjve si aktorët thelbësorë  të biznesit, dhe UNICEF-i është angazhuar në aktivitete për të kuptuar më mirë se si këto Parime duhet të aplikohen në sektorë të ndryshëm. Në mbështetje të këtij qëllimi,  UNICEF Extractive Pilot 2014: Oil and Gas Scoping Study përfshin tre objektiva kryesore:

  1. Përcaktimin e ndikimeve aktuale të sektorit të naftës dhe gazit mbi të drejtat e fëmijëve.
  2. Kuptueshmërinë se si kompanitë në këtë sektor janë duke i menaxhuar këto ndikime.
  3. Përkufizimin se si UNICEF mund të angazhohet më mirë me sektorin e naftës dhe gazit

 Duke u siguruar se burimet e naftës dhe të gazit janë përdorur për të krijuar prosperitet më të madh për gjeneratat e tanishme dhe të ardhshmem është kryesisht roli i qeverisë, veçanërisht nëpërmjet politikave efektive të taksave dhe investimi i qëndrueshëm të të ardhurave në zhvillimin shoqëror. Kompanitë mund ta mbështesin këtë objektiv nëpërmjet transparencës, pagesa të plota e të ardhurave burimore në shtet; duke siguruar punësim dhe duke bërë investime sociale; dhe përmes parandalimit dhe menaxhimit të impakteve negative sociale dhe mjedisore. Rolet e qeverisë dhe kompanive janë të ndërlidhura dhe plotësuese. Të dyja palët duhet të punojnë së bashku për të siguruar që nxjerrja e burimeve natyrore nuk rezulton në një paqëndrueshmëri ekonomike, konflikt social ose dëme mjedisore. Angazhimi shumëpalësh i udhëhequr nga qeveria dhe mbështetur nga kompanitë dhe shoqëria civile është jetike për zhvillimin e pasurisë natyrore kombëtare. Studimi ofron rekomandime për mënyrën se si industria e naftës dhe gazit mund të mbështesë interesat më të mira të fëmijëve, e ndjekur nga rekomandimet për mënyrën se si UNICEF mund të mbështesë kompanitë dhe qeverinë për të siguruar që të drejtat e fëmijëve janë të mbrojtura mirë.

Raportin e plotë e gjeni në linkun: http://www.unicef.org/csr/files/Oil_and_Gas_Scoping_Paper_19012015.pdf