Strategjia e Komunikimit EITI, Nëntor 2016 – Dhjetor 2017