Regjistri Minerar

REGJISTRI I LICENSAVE NË SEKTORIN MINERAR

Regjistri në Sektorin Minerar, azhornohet nga Sekretariati Kombëtar EITI, një herë në 6 –muaj, bazuar mbi të dhënat e publikuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Qëndra Kombëtare e Biznesit-QKB.

 

REGJISTRI I LEJEVE MINERARE KORRIK 2021 KLIKO KËTU

REGJISTRI I LEJEVE MINERARE VITI 2020 KLIKO KËTU

REGJISTRI I LEJEVE MINERARE DHJETOR 2019 KLIKO KËTU

REGJISTRI I LEJEVE MINERARE KORRIK 2019 KLIKO KËTU

REGJISTRI I LEJEVE MINERARE DHJETOR 2018 KLIKO KËTU

 

REGJISTRI KËRKIM-ZBULIM

SHOQËRITË KËRKIM-ZBULIM 2020 KLIKO KËTU

SHOQËRITË KËRKIM-ZBULIM 2019 KLIKO KËTU

SHOQËRITË KËRKIM-ZBULIM 2018 KLIKO KËTU

 

REGJISTRI TË ALOKUARA/REVOKUARA

LEJET MINERARE TË ALOKUARA -VITI 2019 KLIKO KËTU

LEJET MINERARE TË ALOKUARA -VITI 2018 KLIKO KËTU

LEJET MINERARE TË REVOKUARA -VITI 2019 KLIKO KËTU

LEJET MINERARE TË REVOKUARA -VITI 2018 KLIKO KËTU

 

RENTA MINERARE 

TABELA PËRMBLEDHËSE VITI 2015-2019 KLIKO KËTU