Raporti EITI në funksion të zhvillimit sektorial të industrisë nxjerrëse

Raporti EITI në funksion të zhvillimit sektorial të industrisë nxjerrëse

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet EITI Ndërkombëtar, MSG dhe Sekretariatit Kombëtar EITI mbi përgatitjen e procesit të Validimit, në datë 2 Gusht 2021 u organizua takimi i radhës, ku përfaqësuesit e Sekretariatit Kombëtar bën një prezantim të detajuar të punës në lidhje me alokimin e të ardhurave dhe mbi shpenzimet sociale dhe ekonomike, të cilat janë në përputhje me Kërkesat 5 dhe 6 të Standartit EITI.

Raporti EITI 2017-2018 vlerësohet nga EITI Ndërkombëtar si një mjet që rrit transparencën duke ofruar një përshkrim të të dhënave aktuale në funksion të zhvillimit të këtij sektori.