RAPORT MBI TREGTIMIN E PRODUKTEVE TË PËRFTUARA NGA NAFTA DHE NËNPRODUKTET E SAJ