Punimi i Zonave Minerare

Si punohet në zonat minerare?

 

 

 

 Me minierë

 

Çdo gërmim, mbi ose nën tokë, duke përfshirë edhe pjesët nën ujë dhe sterilet, si dhe çdo shpim ose pus kërkim-zbulimi, i cili është në punë ose jo i bërë për qëllim kërkimi ose shfrytëzimi të mineralit. Çdo vend ku shfrytëzohet një pasuri minerare, duke përshirë këtu zonën minerare dhe të gjitha ndërtesat, strukturat, makineritë, dambat, rrugë ose objekte të tjera të vendosura në një zonë të tillë, të cilat përdoren ose kanë si qëllim të përdoren për kërkimin, përfitimin, shfrytëzimin ose përpunimin e një minerali të tillë.

 

 

 

Nëntokë

 

Çdo vend në një minierë që ndodhet nën sipërfaqen natyrore të tokës, i cili lidhet me sipërfaqen e tokës me anën e një pusi vertikal, traverbanku, pusi qorr, tuneli, dizenteri ose një kombinimi të tyre. Përfitimet që vijnë nga punonjësit që punojnë nëntokë:

Kanë të drejtë të kërkojnë pension pleqërie si punonjës të minierave, në nëntokë, punonjësit të cilët:

a) arrijnë moshën 55 vjeç;

b) kanë një periudhë të përgjithshme sigurimi 30 vjet e më shumë, nga të cilat jo më pak se 12 vjet e 6 muaj në procese pune në miniera, në nëntokë, me përjashtim të ish-punonjësve të nëntokës që përfitojnë trajtim të veçantë financiar, sipas ligjit nr. 8685, datë 9.11.2000 “Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, të ndryshuar, të cilët do të përfitojnë pension sipas këtij ligji kur të arrijnë moshën 55 vjeç dhe të kenë një periudhë të përgjithshme sigurimi 30 vjet e më shumë, përfshirë këtu edhe periudhën e trajtimit të veçantë financiar, nga të cilat, jo më pak se 11 vjet e 6 muaj të jenë në procese pune në miniera, në nëntokë.

 

 

 

Karrierë

 

Çdo vend (përveç minieres nëntokësore) ku nxirren materiale ose minerale direkt nga sipërfaqja me anë të gërmimit ose mënyrave të tjera për të siguruar materiale për ndërtim, tregti, për qëllime industriale ose përpunuese. Punimi në karrierë kromi është po aq i rrezikshëm sa të punosh në një minierë. Punimi në karriera bëhet nëpërmjet mjeteve të rënda, si: eskavatori, kamioni, sonda, kompresori, etj.

Ka disa rregulla se si punohet në karriera:

 1. Mbajtja e kioskave nga të gjithë punëtorët;
 2. Punimi me brezore që të shmanget rënia e gurëve me shpejtësi;
 3. Mbajtja e distancave dhe njoftimi i të gjithë personelit gjatë shpërthimeve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shfrytëzim Materiali

 

Kryerjen e çdo gërmimi, shpimi apo pusi kërkimi ose shfrytëzimi i çdo vendburimi minerar me çfarëdo lloj mënyre, me qëllim nxjerrjen e një minerali, duke përfshirë kërkimin dhe zbulimin brenda një trupi minerar. Kromi dhe lidhje të kromit përdoren për funksione të ndryshme, ku vlerësohet qëndrueshmëria e tij. Kromi ka një gamë të gjerë aplikimesh, nga ngjyrosësi për lloje të ndryshme të pëlhurave, te mbrojtësi që zbukuron pjesët metalike në atë që njihet si veshje kromi, e cila mund të bëhet me metal të pastër, ose me përbërje Cr (III) ose Cr (VI).  Fluori kromik ((CrF)3), për shembull, përdoret si bojë për rrobat e leshta; sulfat kromik (Cr2(SW)4)3) është menduar për ngjyrosjen e smaltit, qeramikës, bojërave dhe gjithashtu shërben për metalet e kromit dhe oksid kromi (Cr2OSe3) gjen gjithashtu përdorim kur kërkohet ngjyra jeshile tërheqëse e saj.

 

 Krom i përpunuar (Koncentrat)                                    Krom natyror

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrikë Përpunimi

 

Përpunimin e mineralit deri në produkt të gatshëm, duke përfshirë nxjerrjen, proceset e pasurimit, rafinimin, kalçinimin, shkrirjen, gazifikimin e tij, etj. Përpunimi i tij kalon ne disa etapa:

 1. Minerali i ardhur nga minierat me copa deri në 300 mm do të kalohet te thyerësi me nofulla nëpërmjet ushqyesit vibrator.
 2. Thyerësi me nofulla bën thyerjen e shkallës së parë nga 300 mm në 20 mm.
 3. Materiali tashmë i thyer prej 20 mm kalon me transportier në thyerësin më të imët me shufra, ku bëhet thyerja e shkallës së dytë. Materiali i thyer del deri në 5 mm.
 4. Ky i fundit kalon në transportier në mullirin me sfera, ku bluhet deri në madhësinë 1.5 mm.
 5. Ndarja e kokërrizave mbi 2 mm bëhet në sitën rrotulluese, e cila i dërgon këto për ribluarje nëpërmjet pompës së ujit.
 6. Materiali i bluar dërgohet me pompa rëre në spirale, ku bëhet ndarja e kokërrizave të kromit nga sterili sipas gravitetit mbështetur kjo në diferencën e peshave specifike të kromit dhe të sterilit.
 7. Sasia e materialit të imët që nuk ndahet në këtë spirale kalon në tavolinat e koncentrimit, ku bëhet ndarja përfundimtare e kokërrizave të imëta të kromit me atë të sterilit.
 8. Kokërrizat e kromit grumbullohen në dy depozitat e koncentratit, ndërsa sterili në një depozitë sterili më vete.

 

                                                                       Pamje Fabrike Pasurimi

 

“Brenda”                                                                                                  “Jashtë”