Puke

PËRSHKRIM I SHKURTËR

Bashkia Pukë është qendra administrative Rrethit Pukë në Qarkun e Shkodrës, e cila shtrihet në një terren të thyer malor në një lartësi 780-850m mbi nivelin e detit.

Zona Gjeografike: Puka kufizohet në veri dhe në perëndim me Bashkinë e Vaut të Dejës, në lindje me Bashkinë Fushë Arrëz dhe në jug me Bashkitë Mirditë dhe Lezhë. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Pukës.

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, Bashkia e Pukës ka 11.069 banorë. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil kjo bashki numëron 16.836 banorë. Ajo ka një sipërfaqe prej 505,53 km2 me një densitet prej 33,30 banorë/km2 sipas Regjistrit Civil dhe 21,89 banorë/km2 sipas Censusit 2011.

Kjo bashki përbëhet nga 5 njësi administrative, të cilat janë: Puka, Gjegjani, Rrapë, Qelëz dhe Qerret. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Pukës dhe e qarkut Shkodër. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 41 fshatra. Lista e plotë e qyteteve dhe fshatrave të kësaj bashkie jepet si më poshtë:

NJËSITË ADMINISTRATIVE

PROFILI I BASHKISË

 

Bashkia e Pukës është një ndër zonat e pasura minerare të vendit, e cila disponon gjithashtu një sipërfaqe të konsiderueshme pyjore. Megjithatë, prerja pa kriter e pyjeve ka shkaktuar jo pak probleme për këtë zonë.

 

Mbyllja e minierave apo dhënia e tyre me koncesion ka shtuar numrin e të papunëve në Pukë, duke e kthyer varfërinë në një problem akut për banorët e zonës. Për shkak të saj, një pjesë e mirë e popullatës ka migruar në drejtim të Shqipërisë së Mesme ose emigruar jashtë Shqipërisë. Të ardhurat nga emigracioni janë një burim i rëndësishëm mbijetese për këtë bashki.

 

Prej vitesh në këtë zonë kanë munguar investimet me rëndësi, ndërsa rruga Durrës-Kukës e ka aneksuar dhe izoluar edhe më shumë Bashkinë e Pukës.

 

Terreni malor i Pukës është shumë i përshtatshëm për zhvillimin e turizmit malor; krahas pasurive dhe burimeve natyrore me vlera të mëdha ekonomike që gjenden brenda hapësirës gjeografike të Pukës, kryesisht pyje natyrore, bimë mjekësore, pasuri nëntokësore minerare.

 

Gjatë viteve të fundit, një numër i vogël turistësh janë rikthyer në Pukë për shkak të hapjes së një piste skish dhe ndërtimit të disa haneve. Megjithatë, numri i tyre vazhdon të mbetet i ulët.
Problem për Bashkinë e Pukës vijon të mbetet stina e dimrit, ku bllokimi i rrugëve nga dëbora izolon një pjesë të mirë të zonës dhe vështirëson edhe më shumë jetesën e banorëve.

 

Aktiviteti minerar privat, në rrethin e Pukës ka filluar në vitin 1995 dhe tani, janë aktive të regjistruara 18 subjekte, nga të cilat 8 leje operojnë në shfrytëzimin e mineralit të bakrit, 6 leje janë për shfrytëzimin e mineralit të kromit, 1 leje për mineralin e kaolinës, 1 leje për material ndërtimor efuziv, 1 leje për traktolite dhe një leje për gur gëlqeror.

 

Në ish minierat e bakrit Tuç, Qafë Bari, Palucë, Lak Rrosh dhe Fushë – Arrëz, janë dhëne leje minerare për shfrytëzimin e mineralit të bakrit për shoqërinë “Beralb”, sha.

LISTA E KOMPANIVE QË VEPROJNË NË RAJONIN E PUKËS

Burimi: AKBN 2014, Volumi III

PROJEKTET E INVESTIMEVE NË BASHKINË E PUKËS