PROGRAMI I TRANSPARENCËS

HYRJA

1. Sekretariati për Nismën për Transparencë në lndustrinë Nxjerrëse (EITI­ Shqipëri) është institucion qendror, person juridik, në varësi të ministrisë përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë, që ushtron funksionet në kuadër të anëtarësimit në organizmin ndërkombëtar "EITI-Intemational". Sekretariati organizohet si drejtori
e përgjithshme dhe e ka seline e tij në Tiranë.
2. Misioni i sekretariatit është përmbushja e prioriteteve dhe strategjive kombëtare për transparencë në industrinë nxjerrëse. Sekretariati koordinon përpjekjet kombëtare, në zbatim të standardit global EITI, që rrjedhin si detyrim nga
anëtarësimi, për të siguruar transparencë të plotë të të gjitha taksave dhe pagesave që kryhen nga industritë e naftës, gazit, minierave dhe burimeve të tjera natyrore, me kontribut material në buxhetin e shtetit, proceseve respektive si dhe përgatitjen e menaxhimit të projekteve, në lidhje me këto fusha.
3. Detyrat dhe objektivat e sekretariatit, në zbatim të kërkesave të standardeve EITI,
janë:

 • Ngritja e strukturës së nevojshme, në mbështetje të programit të veprimeve të miratuara për EITI-Shqipëri;
 •  Publikimi i raporteve EITI, garantimi i procesit të auditimit dhe plotësimi i procedurave për hartimin e raportit të miratimit;
 • Përcaktimi, në bashkëpunim me grupin ndërinstitucional të punës dhe ministrinë e linjës, i objektivave kombëtare të zbatimit të EITI;
 •  Rishikimi i bazës ligjore, për të reflektuar në legjislacionin përkatës kërkesat e standardit EITI, si dhe për të evidentuar pengesat e ndryshme për zbatimin e tij;
 •  Identifikimi i burimeve të qëndrueshme të financimit, për zbatimin e planit kombëtar për EITI-n, si dhe monitorimi i tyre;
 • Publikimi dhe shpërndarja e raporteve;
 • Ndjekja e një strategjie komunikimi dhe informimi, referuar standardit global EITI dhe strategjisë kombëtare për transparencë, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;
 •  Ngritja e kapaciteteve/trajnimi i punonjësve shtetërore, i shoqërisë civile, ku përfshihet edhe media, si dhe grupeve të interesit, të lidhura me EITI-n.
 • Trajnimi i nëpunësve të EITI-t, në përputhje me programin e zbatimit kombëtar për EITI-Shqipëri;
 • Raportimi, para grupit ndërinstitucional të punës, në mënyrë periodike, për ecurinë e realizimit të veprimtarive të programit dhe të hapave të anëtarësimit;
 •  Zgjerimi i fushës së veprimit të EITI-t edhe në fusha të tjera të burimeve natyrore;
 •  Evidentimi dhe realizimi i projekteve të ndryshme, në lidhje me transparencën dhe antikorrupsionin në industrinë nxjerrëse dhe atë hidroenergjetike.
Rreth autoritetit :
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
– Kërkesat dhe përgjigjet
PROCEDURAT/MEKANIZMAT PËR TË DHËNË MENDIME LIDHUR ME PROCESIN E HARTIMIT TË AKTEVE LIGJORE/NËLIGJORE, POLITIKAVE PUBLIKE APO NË LIDHJE ME USHTRIMIN E FUNKSIONEVE TË AP

Njoftimi dhe konsultimi publik
Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të EITI
Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

INFORMACION PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT/PROCEDURAT KONKURRUESE TË KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT
- Lista e kontratave të lidhura
*Nuk ka
– Regjistri i realizimeve dhe donacioneve
- Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave
*Nuk ka
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi EITI
Kuadri ligjor rregullator
- Legjislacioni ndërkombëtar
-Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
*Nuk ka
– Plan Integriteti
-Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun
*Nuk ka
NDIHMA SHOQËRORE/SUBVENCIONEVE TË DHËNA NGA AP
 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga EITI
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
 • Procedura e ankimimit
SISTEMI I MBAJTJES SË DOKUMENTACIONIT, LLOJET DHE FORMAT E DOKUMENTEVE
Shërbimet që ofrohen nga Sekretariati Kombëtar EITI Shqipëri

Sekretariati Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse EITI Shqipëri nuk ofron shërbime.

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të Sekretariatit Ndërkombëtar i Nismës për Transparencë
- Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
- Raportet vjetore për zbatimin e buxhetit dhe anekset
- Donacione, sponsorizime
*Per vitet 2021, 2022 dhe 2023 institucioni nuk ka perfituar donacione/sponsorizime
-Dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licensuara
*Nuk ka
E drejta për tu informuar dhe ankimuar
– Koordinatori: Majlinda Balla
– Tel.: +355 4 2264645
– Adresa: Bulevardi Zhan D’Ark, ish godina ME, Kati V, Tiranë, Shqipëri
– Orari: E hënë – E Enjte: 8:00 – 16:30, E Premte: 8:00 – 14:00
INFORMACIONE/DOKUMENTE QË KËRKOHEN MË SHPESH DHE ATO QË GJYKOHEN TË DOBISHME PËR PUBLIKIM NGA AP
– Njoftime përprocedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil
Raporte
–  Projekte