PROGRAMI I TRANSPARENCËS SEKRETARIATI KOMBËTAR EITI

Urdhër nr. 187/datë 18.12.2020 “Për miratimin e programit të transparencës të rishikuar” LINKU

 

I. HYRJE

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

 

II. RRETH AUTORITETIT

 • Struktura organizative/Organigrama 

KLIKO Struktura Organizative e Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse

 • Struktura e pagave

KLIKO Struktura e Pagave të Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse

 • Funksionet dhe detyrat e A.P

KLIKO Organizimi dhe Funksionimi i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse

 • CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit të AP, përshkrim të procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre

          KLIKO CV e ZNJ. KËRÇAKU/DREJTUES I SEKRETARIATIT KOMBËTAR EITI

          KLIKO CV e Z. KAMBERI/ KOORDINATOR 

          KLIKO CV e Z. GJERGO/ KOORDINATOR

*Subjekt deklarimi për Sekretariatin Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse janë Drejtuesi i Institucionit dhe Koordinatorët – Kategoria II-b

 • Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime

KLIKO Organizimi dhe Funksionimi i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse

 • Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP ( Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave – Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)

*Adresa e email sekretariati@albeiti.gov.al  dhe adresa postare Blv. “Zhan D’Ark”, ish Godina ME, kati 4, Tiranë janë në dispozicion të publikut  për të bërë kërkesë apo/dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e Sekretariatit Kombëtar EITI. Afatet e kthimit të një përgjigjeje nga ana e Institucionit janë brënda një deri në dy ditë pune.

 

III. KUADRI LIGJOR RREGULLATOR

 • Legjislacion ndërkombëtar

KLIKO Standardi EITI 2019

 • Legjislacion kombëtar

KLIKO Legjislacioni

 • Akte nënligjore

KLIKO Legjislacioni

 • Rregullore

KLIKO Rregullore e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Sekretariatit Nimsa për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse

 • Kodi i sjelljes

*Zbatohen parashikimet e Ligjit Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”

 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit

*Nuk ka

 • Strategji

KLIKO Plani i Punës 2021-2022

KLIKO Plani i Punës 2020

 • Raport vjetor

KLIKO Raporti i Progresit Vjetor 2020 

KLIKO Raporti i Progresit Vjetor 2019

 • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

*Nuk ka

 

IV. MEKANIZMAT KONTROLLUES DHE MONITORUES QË VEPROJNË MBI AP

 • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)

*Nuk ka

 • Planet strategjike të punës

KLIKO Plani i Punës 2021-2022

 • Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)

KLIKO Raport Auditimi/MIE Drejtoria e Auditimit të Brendshëm/Janar 2018-Dhjetor 2019

KLIKO Raport Auditimi/për fondet e Bankës Botërore dhe Letra drejtuar Drejtuesit të Sekretariatit Kombëtar EITI /Janar-Dhjetor 2019

 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

KLIKO Letër mbi rezultatet e Vlerësimit të dytë për Shqipërinë

 

V. INFORMACION MBI BUXHETIN DHE TË DHËNAT FINANCIARE TË AP

 • Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara

         KLIKO Buxheti 2021

         KLIKO Buxheti 2020

         KLIKO Buxheti 2019

 • Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset

*Sipas miratimit të fondeve, plan buxheti viti 2019, 2020 dhe 2021.

 • Donacione, sponsorizime

*Nuk ka

 • Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

*Nuk ka

 

VI. INFORMACION PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT/PROCEDURAT KONKURRUESE TË KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT

 • Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)

*Nuk ka

 • Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik

          KLIKO Prokurime 2020

          KLIKO Prokurime 2019

 • Regjistri i realizimeve të prokurimit publik

          KLIKO Prokurime 2020 

          KLIKO Prokurime 2019

 • Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme

*Nuk ka

 

VII. SHËRBIMET QË OFROHEN NGA AP

*Sekretariati Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse/EITI Shqipëri nuk ofron Shërbime.

 

VIII. PROCEDURAT/MEKANIZMAT PËR TË DHËNË MENDIME LIDHUR ME PROCESIN E HARTIMIT TË AKTEVE LIGJORE/NËLIGJORE, POLITIKAVE PUBLIKE APO NË LIDHJE ME USHTRIMIN E FUNKSIONEVE TË AP

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)

*Nuk ka

 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi

*Nuk ka

 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

*Nuk ka

 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes

*Nuk ka

 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP

*Nuk ka

 

IX. SISTEMI I MBAJTJES SË DOKUMENTACIONIT, LLOJET DHE FORMAT E DOKUMENTEVE

 • Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes

*Sekretariati Kombëtar EITI adminsitron vetëm dokumentacion administrativë dhe ekonomiko-financiar. Afatet e ruajtjes janë në përputhje në zbatim të Ligjit nr. 9154, date 06.11.2003, “Ligji për Arkivat”

 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

*Forma e dokumenteve/informacioneve është elektronike dhe fizike

X. NDIHMA SHOQËRORE/SUBVENCIONEVE TË DHËNA NGA AP

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP

*Nuk ka

 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve

*Nuk ka

 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim

*Nuk ka

 • Procedura e ankimimit

*Nuk ka

 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet)

*Nuk ka

 

XI. INFORMACIONE/DOKUMENTE QË KËRKOHEN MË SHPESH DHE ATO QË GJYKOHEN TË DOBISHME PËR PUBLIKIM NGA AP

 • Njoftime të ndryshme

KLIKO https://www.albeiti.org/site/lajme/

 • Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

KLIKO https://www.albeiti.org/site/njoftime/

 • Raporte 

KLIKO https://www.albeiti.org/site/raporte/

KLIKO https://www.albeiti.org/site/dokumente-aktive/

 • Publikime

KLIKO https://www.albeiti.org/site/publikime/

 • Bashkëpunime etj.

KLIKO Nënshkrim Memorandum Mirëkuptimi për Bashkëpunim