Prezantim i Portalit AlbEITI Open Data

Prezantim i Portalit AlbEITI Open Data

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Portalit AlbEITI Open Data, te Grupi Ndërinstitucional i Punës (MSG Shqipëri) me përfaqësues të qeverisë, kompanive dhe shoqërisë civile.

Prezantimi siguroi një pamje të përgjithshme të moduleve të sistemit, duke u përqëndruar veçanërisht në modulet që janë të arritshme nga Përdoruesit e Jashtëm dhe gjithashtu administrata dhe Ngarkimi i të Dhënave dhe mirëmbajtja: qasje e hapur në informacionin e paraqitur në lidhje me industritë nxjerrëse dhe hidroenergjinë, të cilat do të informojnë publikun brënda dhe jashtë vendit, individë dhe subjekte të ndryshëm të interesuar në trendin e treguesve dhe në përgjithësi për zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre zonave.

Portali AlbEITI Open Data është në gjuhën angleze dhe shqipe. Modulet e Portalit, të cilat u prezantuan në takim, përbëhen nga sa vijon:

 • Raportet e faqes kryesore
 • Nënfaqja e sektorit të hidrokarbureve
 • Nënfaqja e sektorit të minierave
 • Nënfaqja e hidrocentraleve
 • Raportet në faqe/em>
 • Pamja e Hartës
 • Kompanitë e licencuara
 • Moduli i Postimeve / Publikimeve
 • Ngarkimi i Dataset dhe Menaxhimi i Dataset
 • Menaxhimi i Postimit
 • Paneli i Menaxhimit të Përdoruesit

 

Reagimet e përgjithshme ishin vërtet pozitive dhe rezultati ishte në përputhje me pritshmëritë.

Anëtarët e grupit MSG konfirmuan që krijimi i Portalit AlbEITI Open Data plotëson kërkesat dhe është një punë e jashtëzakonshme e bërë.

Rekomandimet për investime shtesë për të siguruar saktësinë e të dhënave dhe që portali të jetë gjithmonë i azhurnuar u theksuan dhe duhen marrë në konsideratë nga grupi i MSG-së dhe Sekretariati Kombëtar EITI.