Përfitimet e Shtetit nga Minierat

Përfitimet qe i vijnë Shtetit nga Zonat Minerare:

 

1. Miratimi i Licensës

Miratimi i Licensës nënkupton shumën paraprake që duhet paguar në shtet me qëllim shfrytëzimin e një ose më shumë Zonave Minerare. Një vlerë që përcaktohet në bazë të burimeve rezervë nëntokësore, sipërfaqes së lejes minerare dhe llojit të lejes.

 

2. Rentat Minerale

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi dhe nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Renta minerare llogaritet si një detyrim mujor i tatimpaguesit, në kohën kur ai shet produkte minerale. Në rastin e eksportit të produkteve minerale, qiraja paguhet në kohën kur bëhet deklarata e eksportit. 25% e të ardhurave nga renta minerare i kalon pushtetit lokal, ku kryhet aktiviteti.

 

3. Pagesat e Detyrueshme

Pagesat e detyrueshme janë pagesa vjetore, të cilat mundësojnë mbajtjen e lejes së shfrytëzimit. Këto pagesa janë:

  • Taksat e mjedisit;
  • Rinovimi lejes;
  • Taksat e Bashkisë;
  • Taksat e AKBN.

  

4. Siguracionet

  •   Çdo leje shfrytëzimi mundëson punësimin e një ose më shumë punëtorëve.
  •   Sigurimi i punëtorëve, i cili sjell përfitime në Shtet, është i pashmangshëm, në të kundërt dënohet me ligj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TVSH (Tatimi mbi vlerën e shtuar)

Tatimi mbi vlerën e shtuar merret nëpërmjet palës së tretë, e cila në këtë rast është pala shitëse, si:

 

 

 

 

 

 

  • Fabrikat e Pasurimit;
  • Fabrikës së Përpunimit të Mineraleve.

 

 

 

 

 

 

 

 

TVSH merret gjithashtu nëpërmjet Pagesave të Naftës, Dinamitit  etj.