Për një Platformë Bashkëpunimi ndërmjet Sekretariatit Kombëtar EITI dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Prezenca në Shqipëri (OSBE)

Për një Platformë Bashkëpunimi ndërmjet Sekretariatit Kombëtar EITI dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Prezenca në Shqipëri (OSBE)

Në datën 26 Qershor 2018 në ambientet e Sekretariatit Kombëtar EITI, u organizua një takim me  përfaqësues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Prezenca në Shqipëri (OSBE), për të diskutuar lidhur me  krijimin e një Platforme konkrete bashkëpunimi ndërmjet dy Institucioneve.

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE)ka mbështetur aktivitetin  EITI në Shqipëri edhe në vitet 2013-2014,  në funksion të Promovimit të Transparencës,  me focus në  përfitimet për komunitetet vendore në Shqipëri,  si dhe komunikimet me pushtetet lokale  në zonat ku kryhet aktivitet i industrisë nxjerrëse.

Sekretariati Kombëtar EITI ka artikuluar zyrtarisht  prioritetet për vitin 2018, ku përfshihen përgatitja e Raportit zyrtar vjetor EITI dhe implementimi i Rekomandimeve nga proçesi i Validimit;  Raportimi për Përfituesit / Pronarët Realë; Projekti Commodity Trading, Përmirësimet e kuadrit Ligjor për Transparencën në Industrinë Nxjerrëse, Monitorimi i Impaktit Mjedisor dhe Social i Industrisë Nxjerrëse;  Bashkëpunimi me organet e Pushtetit Vendor; si dhe rritja e rolit të Shoqërisë Civile në trinomin e bashkëpunimit të grupeve të interesit.

Në kontekstin e këtyre prioriteteve  Sekretariati EITI vlerëson frymën e bashkëpunimit me Partnerët ndërkombëtarë,  si një faktor shumë të rëndësishëm për sinergjinë dhe  maksimizimin e  rezultateve të aktivitetit të Sekretariatit.

Sekretariati EITI Shqipëri në kuadrin e partneriteteve bilaterale të inicuar nga EITI Ndërkombëtar, ka iniciuar bashkëpunimin dhe ofrimin e asistencës dhe ekspertizës  për EITI e Gjermanisë (D-EITI), në proçesin e marrjes nga D-EITI të statusit të vendit anëtar të EITI Ndërkombëtar.  

Në takimin me përfaqësuesit e OSBE u diskutua mbi formatin konkret të bashkëpunimit institucional të fokusuar kryesisht në:

Monitorimit e të ardhurave nga  Renta minerare për zhvillimin social dhe ekonomik në komunitet me industri  nxjerrëse;  Rritjen e kontrollit dhe sigurisë në punë dhe në jetën e punonjësve;  Zbatimi i legjislacionit të punës në bizneset e industrisë nxjerrëse, punësimi konform standarteve dhe eliminimi i punës së zezë dhe shfrytëzimit të fëmijëve  në sektorin jo formal,  si dhe Impakti i Industrisë Nxjerrëse në Mjedis.

Në frymën e një diskutimi shumë konstruktiv, në takimin ndërmjet përfaqësueve të Sekretariatit Kombëtar EITI dhe OSBE-së  u artikulua angazhimi për hartimin e një Platforme zyrtare bashkëpunimi, në funksion të promovimit të Transparencës dhe mirëadministrimit të Burimeve natyrore në Shqipëri.