Njoftimi i Dhënies së Kontratës -Shërbime konsulence për ndikimin social të industrisë nxjerrëse

Njoftimi i Dhënies së Kontratës -Shërbime konsulence për ndikimin social të industrisë nxjerrëse

Njoftimi i Dhënies së Kontratës

Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493)

Vendi: Shqipëri

Numri i Projektit: P158380

Data: 18 Shtator 2020