Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Administrator i Pavarur i ngarkuar për Përgatitjen dhe Rakordimin e Raporteve EITI 2011 dhe 2012″, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Deloitte Albania shpk, Tiranë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë Deloitte Albania shpk është nënshkruar më datë 02.05.2014.

Drejtuesi i Sekretariatit

Lexo më shumë…