Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Administrator i Pavarur për Përgatitjen dhe Rakordimin e Raporteve EITI 2015 dhe 2016″, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Deloitte Audit Albania shpk, Tiranë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë Deloitte Audit Albania shpk është nënshkruar më datë 18.07.2016.

Drejtuesi i Sekretariatit

Lexo më shumë