Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit për “Sesione trajnimi mbi Qeverisjen e Burimeve Natyrore, industritë nxjerrëse dhe standardet EITI për OSHC-të Shqiptare, zyrtarë qeveritarë, parlamentarë, gazetarë, dhe për anëtarët e MSG”,

ju informojmë se fitues është shpallur kompania Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia Law School – The Earth Institute, New York. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë konsulente është nënshkruar më datë 18.11.2015.

Drejtuesi i Sekretariatit

Lexo me shume