Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Kontraktorit për shërbimin “Hartimi i hartës potenciale ushtrimore të industrisë nxjerrëse”, ju informojmë se fitues është shpallur kompania DM Consulting Services, Tiranë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë DM Consulting Services është nënshkruar më datë 26.10.2015.

Më shumë…