NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS

NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS

NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS  FORMATIN PDF

Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TFA6493)

Vendi: Shqipëri

Numri i Projektit: P158380

Data: 21 Janar 2020

 

Kompania Konsulente të cilës i është dhënë Kontrata:

 

 

 

Deloitte Albania shpk

 

Adresa e Kompanisë Konsulente:

 

 

Rr. “Faik Konica”, Ndërtesa nr. 6, Hyrja nr. 7, 1010, Tirana, Albania

Tel: +355 4 45 17 920

E-mail: agaqo@deloitteCE.com

 

Data e nënshkrimit të Kontratës: 21 Janar 2020
Metoda e Prokurimit/Përzgjedhjes: Përzgjedhje e bazuar në Kualifikimet e Konsulentit
Çmimi: 103,200 USD

(njëqind e tre mijë e dyqind USD)

Kohëzgjatja:  

21 Janar 2020 deri më 30 Prill 2020

 

Qëllimi i Kontratës:

Kontrata Ref. no. ALBEITI/CS/CQ/A.1: Përzgjedhja e një Firme si Admistrator i Pavarur për Përgatitjen e Raportit Zyrtar EITI 2017 dhe 2018