Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Ofertuesit për proçedurën “Fushatë për Ndërgjegjësimin Publik referuar Strategjisë së Komunikimit” (Fushatë në median e shkruar dhe vizive, internet dhe median sociale), ju informojmë se fitues është shpallur kompania Source One. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe kompanisë Source One është nënshkruar më datë 17.01.2017.

Kontrata