Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit për shërbimin “Rishikimi Ligjor dhe Rregullator të Kuadrit Ligjor Kombëtar″, Ref. No ALBEITI/CQ/002, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Eurosupport S.r.l, Milano, Itali. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë Eurosupport S.r.l është nënshkruar më datë 08.08.2016.

Drejtuesi i Sekretariatit

Lexo më shumë