Legjislacioni Minerar

  • Ligji Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”.

https://www.albeiti.org/site/legjislacioni/

  • VENDIM Nr.320, datë 21.4.2011 PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE E TË KRITEREVE TË KONKURRIMIT DHE TË AFATEVE TË SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE PËR MARRJEN E LEJEVE MINERARE NË ZONAT KONKURRUESE

http://www.qbz.gov.al/Ligje.pdf/industri/vendim_320_2142011.pdf

  • VKM nr.248, datë 02.05.2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.347, datë 29.4.2011 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Programit të Veprimit 3-Vjeçar për Zbatimin e Strategjisë Minerare”,

http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:248:02.05.2012

  • VKM Nr.726, datë 02.09.2015 “Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar 2016 – 2018, për zhvillimin e aktivitetit minerardhe përcaktimin e zonave minerare të rrezikshme.

http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:726:02.09.2015

  • VENDIM Nr. 218, datë 11.3.2015 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, PROCEDURAVE DHE RREGULLAVE PËR SHFRYTËZIMIN, NË SIPËRFAQE DHE NËNTOKË, TË ZONAVE QË JANË NGJITUR ME LEJET EKZISTUESE DHE NDRYSHIMIN E KOORDINATAVE PËR LEJET MINERARE TË PËRCAKTUARANË HAPËSIRË ME TRI KOORDINATA1

http://www.qbz.gov.al/Ligje.pdf/burime%20natyrore/VKM_218_11032015_perditesuar.pdf

  • Urdhër i përbashkët i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 67, datë 11.3.2018 Për miratimin e “Planit të veprimit për veprimtaritë minerare me karrierë (guroret)”

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2018/PDF-2018/64-2018.pdf

  • Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 214, datë 20.4.2018 Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2018/PDF-2018/60-2018.pdf

 

PROÇEDURAT E DHËNIES SË LEJES MINERARE:

Proçedurat e dhënies të Lejeve Minerare  realizohen nëpërmjet Agjencisë të Prokurimit Publik (www.app.gov.al). Ku  publikohen zona  e cila do të tenderohet , kërkesat e përgjithshme dhe ato të veçanta, vendi, data dhe ora e tenderit.

Mbas zhvillimit të proçedurës bëhet njoftimi i fituesit, ku citohen pjesëmarrësit dhe në rast skualifikimi edhe formulari i skualifikimit.

Të gjitha këto proçedura gjënden në faqen e APP (www.app.gov.al), Buletini i Njoftimeve Publike,  në të cillin ndodhet rubrika,  Proçedura Konkuruese për Leje Minerare.

Baza ligjore ku përcaktohen kërkesat për kualifikim dhe kriteret e konkurrimit dhe vlerësimit të ofertave për të aplikuar për një leje minerare në zonat konkurruese janë:

– Ligji Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar neni 5 pika 3 e tij.

https://www.albeiti.org/site/legjislacioni/

–  VKM nr.320, datë 21.04.2011 “Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”, i ndryshuar,.

http://www.qbz.gov.al/Ligje.pdf/industri/vendim_320_2142011.pdf

 – VKM nr.248, datë 02.05.2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.347, datë 29.4.2011 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Programit të Veprimit 3-Vjeçar për Zbatimin e Strategjisë Minerare”,

http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:248:02.05.2012

– VKM Nr.726, datë 02.09.2015 “Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar 2016 – 2018. 

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/157-2015.pdf

 

BAZA LIGJORE PËR TRANSFERIMIN E LEJEVE MINERARE:

–  Ligji Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”. Neni 41, pika 5.

https://www.albeiti.org/site/legjislacioni/

 – VKM Nr 362 date 29.04.2011 “Për miratimin e kritereve dhe rregullave të trasferimit , menyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare”

http://akbn.gov.al//wp-content/uploads/2014/01/images_pdf_minierat_vkm%20nr.362%20date%2029.04.2011%20transferimi.pdf

 ______________

DOKUMENTA STANDARTE PËR LEJET MINERARE KLIKO KËTU