Legjislacioni Hidrokarbur

  • L I G J Nr.7746, datë 28.7.1993 PËR HIDROKARBURET (KËRKIMI DHE PRODHIMI)*

http://www.qbz.gov.al/Ligje.pdf/burime%20natyrore/ligji%207746.pdf

  • VENDIM Nr. 547, datë 9.8.2006 PËR KRIJIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE1 (Ndryshuar me VKM nr. 202, datë 11.4.2007; nr.364, datë 13.6.2007; nr.1483, datë 12.11.2008; nr.930, datë 29.12.2014; nr.206, datë 15.3.2017; nr.338, datë 6.6.2018)

http://www.qbz.gov.al/Ligje.pdf/burime%20natyrore/VKM_547_9082006_perditesuar.pdf

  • VENDIM Nr. 970, datë 2.12.2015 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE DHE TË KUSHTEVE PËR DHËNIEN E LICENCAVE PËR TREGTIMIN E NAFTËS BRUTO DHE NËNPRODUKTEVE TË SAJ1

http://www.qbz.gov.al/Ligje.pdf/burime%20natyrore/VKM_970_02122015_perditesuar.pdf

  • LIGJ Nr. 102/2015 PËR SEKTORIN E GAZIT NATYROR1 (ndryshuar me ligjin nr. 64/2018, datë 24.9.2018, nr. 89/2018, datë 3.12.2018 )

http://www.qbz.gov.al/Ligje.pdf/burime%20natyrore/LIGJ%20Nr.%20102-2015,%20perditesuar%202018.pdf

  • Urdhër nr.124, datë 12.05.2015 “Për fillimin e procedurave për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure”

https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2017/10/URDHER_Ministri_nr_124_

date_12_05_2015_PER_FILLIMIN_E_PROCEDURAVE_PER_BLLOQET_E_LIRA.pdf

  • Urdhër nr.132, datë 15.05.2015 “Për fillimin e procedurave për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure”

https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2017/10/URDHER_Ministri_nr_132_

date_15_05_2015_PER_FILLIMIN_E_PROCEDURAVE_PER_BLLOQET_E_LIRA.pdf

  • Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 350, datë 12.6.2018 Për miratimin e kontratës me ndarje prodhimi për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në tokë, në Shqipëri, blloku 4, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, përfaqësuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) dhe Shell Upstream Albania B.V

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2018/PDF-2018/87-2018.pdf

  •  URDHËRI I MINISTRIT PËR PËRCAKTIMIN E PROÇEDURAVE TË MIRATIMIT TË MARRVESHJEVE HIDROKARBURE KLIKO KËTU