KRITERET KU BAZOHET PERZGJEDHJA E KANDIDATËVE PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË MSG- NË EITI SHQIPËRI