Kërkesë për shprehje interesi: Studim i fizibilitetit për shtrirjen e EITI në sektorin e Hidroenergjisë

Kërkesë për shprehje interesi: Studim i fizibilitetit për shtrirjen e EITI në sektorin e Hidroenergjisë

Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas Njoftimit të Përgjithshëm të Prokurimit për këtë projekt, i publikuar në Development Business online No. wb1346-03/14, të datës 7 Mars 2014.

Republika e Shqipërisë ka marrë financim nga Banka Botërore për llogari të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (ALBEITI) dhe synon të përdorë një pjesë të financimit nga Granti për shërbimet e konsulencës për përzgjedhjen e një Firme për EITI Scoping study for Hydroenergy sector.

Lexo me Shume…