Kërkesë për shprehje interesi: Studim fizibiliteti për Sistemet e Integruar të të Dhënave EITI në Shqipëri

Kërkesë për shprehje interesi: Studim fizibiliteti për Sistemet e Integruar të të Dhënave EITI në Shqipëri

Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas Njoftimit të Përgjithshëm të Prokurimit për këtë projekt, i publikuar në Development Business onlineNo. wb1346-03/14, të datës 7 Mars 2014.

Republika e Shqipërisë ka marrë financim nga Banka Botërore për llogari të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqiptar) dhe synon të përdorë një pjesë të financimit nga Granti për shërbimet e konsulencës për përzgjedhjen e një Firme për një studim fizibiliteti për Sistemet e Integruar të të Dhënave EITI në Shqipëri.

Lexo me Shume…