KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI- PËRZGJEDHJA E NJË KONSULENTI INDIVIDUAL SI AMBASADOR I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN PËR EITI SHQIPËRI NË VITIN 2019

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI- PËRZGJEDHJA E NJË KONSULENTI INDIVIDUAL SI AMBASADOR I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN PËR EITI SHQIPËRI NË VITIN 2019

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

(SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE)

Republika e Shqipërisë

Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse

Granti Nr.: TF0A6493

Titulli i paketës:      Përzgjedhja e një Konsulenti Individual si Ambasador i Marrëdhënieve me Publikun për EITI Shqipëri në vitin 2019

Nr. i Referencës:     ALBEITI/CS/IC/C.2

Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas Njoftimit të Përgjithshëm të Prokurimit për këtë projekt, i publikuar në Development Business online No. WB3513-03/19, të datës 15 Mars 2019.

Republika e Shqipërisë ka marrë financim nga Banka Botërore për llogari të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri) dhe synon të përdorë një pjesë të financimit për shërbime konsulence.

Shërbimet e konsulencës (“Shërbimet”) përfshijnë përzgjedhjen e një konsulenti individual të medias, i cili do të veprojë si Ambasador i Marrëdhënieve me Publikun për EITI Shqipëri në vitin 2019 në mënyrë që të rrisë ndërgjegjësimin, të krijojë një imazh të veçantë të EITI në Shqipëri nga këndvështrimi i gazetarisë ekonomike, nëpërmjet drejtimit të debatit pozitiv dhe diskutimeve që prodhojnë nisma të rëndësishme në mbështetje të reformave. Periudha e zbatimit të kontratës do të jetë afërsisht 9 muaj nga nënshkrimi i Kontratës.

Termat e detajuara të Referencës (TOR) për këtë shërbim mund të gjenden në faqen e internetit: www.albeiti.org (homepage).

Sekretariati EITI Shqipëri fton konsulentë individualë të përshtatshëm (“Konsulentë”) të shprehin interesin e tyre në ofrimin e Shërbimeve. Konsulentët e interesuar duhet të japin informacion që paraqet kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencën e përshtatshme për të kryer Shërbimet (CV në gjuhët shqip dhe anglisht). Kriteret e përfshirjes në listën e shkurtër janë:

 • Diplomë Universiteti në gazetari ose kualifikime shumë të mira ekonomi, inxhinieri, administrim biznesi. (35pikë)
 • Ambasadori i Marrëdhënieve me Publikun për EITI Shqipëri duhet të zotërojë aftësi të shkëlqyera të komunikimit verbal dhe aftësive ndërpersonale. Përveç kësaj, konsulenti duhet të zotërojë një personalitet tërheqës dhe figurë profesionale. Konsulenti nuk duhet të hezitojë të kryejë udhëtime pune brenda vendit. (15 pikë)
 • Të paktën 5 vjet eksperiencë të drejtpërdrejtë në media, si TV, gazetari, etj. (45 pikë)
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze janë të domosdoshme. (5 pikë)

Konsulentëve të interesuar iu kërkohet t’i kushtojnë vëmendje Seksionit III, paragrafët 3.14, 3.16 dhe 3.17 të “Rregullores së Prokurimeve për Huamarrësit e Financimeve të Projekteve të Investimeve” të Bankës Botërore, botimi Korrik 2016, rishikuar në Nëntor 2017, (“Rregullorja e Prokurimeve”), që përcakton politikën e Bankës Botërore për konfliktin e interesit. 

Një Konsulent do të përzgjidhet në përputhje me metodën e Përzgjedhjes bazuar në Konsulencën Individuale (ICS) të përcaktuar në Rregulloren e Prokurimeve.

Më shumë informacion mund të merret në adresën e mëposhtme gjatë orarit zyrtar 08.00 deri 16.30 nga e hëna deri të enjten dhe 08.30 deri 14.00 të premten.

Shprehjet e interesit mund të dorëzohen zyrtarisht në adresën e mëposhtme (personalisht, ose me postë, ose me e-mail) deri më 4 Qershor 2019.

Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri)

Në vëmendje: Z. Ardit Kamberi, Drejtues i Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri)

Adresa: Blv. “Zhan D’Ark”, Ish godina ME, Kati IV, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 2264645,

E-mail: ardit.kamberi8@gmail.com; sekretariati@albeiti.gov.al;

Web: www.albeiti.org

 

TERMAT E REFERENCËS

INDIVIDUAL CONSULTANT TO ACT AS EITI ALBANIA PR AMBASSADOR FOR 2019

I. Introduction and Background

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) was launched at the World Summit on Sustainable Development in held in Johannesburg in September 2002. This global initiative encourages Government, extractive companies, international agencies and NGOs to work together to develop a framework to promote transparency of payments made within the extractive industries. It is a shared belief that transparency of payments and revenues greatly increases the likelihood that the revenues generated by the development of natural resources will be used in an efficient and equitable manner and can assist Government in financial and macro-economic planning and also reduces the risk of diversion or misappropriation of resources.

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is a global standard that promotes transparency and accountability in the extractive sector. It has a robust yet flexible methodology for monitoring and reconciling company payments and government revenues from oil, gas and mining at the country level and disclosing information across the extractive sector value chain. Each implementing country creates its own EITI process adapted to the specific needs of the country. This involves defining the scope of information to be published and exploring how disclosure of information can be integrated into government and company portals to complement and strengthen wider efforts to improve extractive sector governance. EITI implementation has two core components:

 • Transparency: Oil, gas, mining and hydro-energy companies disclose their payments to the government, and the government discloses its receipts. The figures are reconciled and published in annual EITI Reports alongside contextual information about the extractive sector.
 • Accountability: A multi-stakeholder group with representatives from government, companies and civil society is established to oversee the process and communicate the findings of the EITI Report, and promote the integration of EITI into broader transparency efforts in that country.

 

The requirements for implementing countries are set out in the EITI Standard[1]. For further information, please see www.eiti.org.

[1] http://eiti.org/files/English_EITI%20STANDARD_11July_0.pdf

EITI implementation in Albania 

The Albanian Government supported this initiative and engaged for EITI implementation on March 2009 and became a candidate country of EITI on May, 2009.

The International Board EITI, declared Albania as a member country according to EITI standard on May 2013. Compliance with EITI Standard means that the country has an effective process for annual declaration and the reconciliation of all revenues from the extractive industries. This process gives possibility to the citizens to see the revenues from the companies of oil & gas, mining and those hydro power sectors.

Albania has published EITI reports for 8 fiscal years so far. In April 2011, Albania published its first EITI Report of the payments and revenues from extractive industries (oil & gas and mining), for the fiscal year 2009. In August 2011, it is published the Validation Report about the EITI implementation in Albania. In June 2012, Albania published the second EITI Report of the payments, for the fiscal year 2010. During 2014, Albania published 2 EITI reports under the new EITI standard; EITI report 2011 published in June 2014 and EITI report 2012 published in November 2014. During 2015 it was produces by one single process, the EITI Report for the fiscal years 2013 and 2014 including Hydro energy sector. In February 2017, Albania published the EITI Report for the fiscal year 2015 and in February 2018 published the EITI Report for the fiscal year 2016.

Albania is a traditional mining country with considerable reserves in chromium, copper and iron-nickel, industrial stones, as well as substantial production of crude oil. Mining, oil, gas and hydropower sectors, contribute a significant and growing proportion of Government revenues for development. In the light of this, the Government is fully aware of the importance of good sector governance, transparency and accountability as major contributors to the economy, local community development and employment.

The extractive industries and its related operations have already been an argument for hot debates for the environment issues, quality of life for the communities living in the zones and perceived corruption affairs.

 After all the data published through the EITI reports which are enormous information, there is still very weak media interest based on the data and information discloses by the report. There are no meaningful analyses, and no technical or scientific based media exploration. We do not hear economy journalists’ talking seriously on these issues, neither do we see engagement from media of fiscal or technical experts, engineers, researchers talking on “how this sector is managed” such that it produces important triggers that would furnish for reforms.

II.       Objective

The objective of this assignment is to hire an individual media consultant who will act as an EITI PR Ambassador in the Albanian process and in the implementation of the Communication plan for 2019.

III. Reporting arrangements and Deliverables

The consultant will assist EITI Albania Secretariat for:

Act as the EITI PR Ambassador to all targeted stakeholders in order to increase awareness, create a specific image of EITI in Albania form the perspective of economic journalism stature, and generate attention and positive debate and discussions such that it produces important triggers that would furnish for reforms.

The PR ambassador holds the responsibility of representing the organization at the time of celebration events, workshops, conferences, trade displays, exhibitions, contact with international partners and other promotional events. The PR ambassador primarily function is as a spokespersons for EITI Albania. He/she will usually appear in regional and local media like magazines, periodicals, public shows, television shows, etc., and promote the principles of EITI: Transparency, Accountability, information sharing and discussions through:

 • Representing EITI Albania in 3 meetings during 2019 with economy journalists in the format of media brunch;
 • 2 Round tables with the CSO regarding extractives and media cover;
 • 2 TV interviews of EITI Albania Director, MSG members, etc.;
 • Continues communication in the social media (70 statuses in Facebook and twitter);
 • Produce 6 TV chronicles in 2019;
 • Produce 13 Online newspaper and print newspaper

In addition the Consultant will:

 • Coordinate its activity with the company that will provide PR and marketing services to EITI Albania on behalf of the 2019 Communication plan.

IV. Minimum Qualifications: 

 • A journalist with a University degree or pronounced qualification in economics, engineering, business administration.
 • The EITI ambassador should possess excellent oral communication and interpersonal skills. In addition to that the consultant must possess an appealing personality and professional stature. The consultant should not hesitate to travel in the country.
 • At least 5 years of direct experience in media such as TV, journalism etc.;
 • English language essential.

V. Timing and Requirements for the Assignment

 • The contract will be prepared using the time based forms for small assignments.
 • The consultant will work based on the communication plan approved by the EITI Albania MSG and under the direction of EITI Secretariat.
 • The consultant shall prepare and submit reports every month to the Albanian EITI Secretariat for its acceptance.
 • The consultant would provide input and advice by reports, email and phone calls and being present upon the client’s request.

 VI. Selection Method: 

The consultant will be selected in accordance with IC method with the procedures set out in “World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers” dated July 2016, revised November 2017 (Procurement Regulations).

 

NË FORMATIN PDF SI MË POSHTË

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

TERMAT E REFERENCËS