Kërkesë për shprehje interesi-Përzgjedhja e një firme konsulente si administrator i pavarur për përgatitjen e Raportit EITI 2019-2020 dhe 2021

Kërkesë për shprehje interesi-Përzgjedhja e një firme konsulente si administrator i pavarur për përgatitjen e Raportit EITI 2019-2020 dhe 2021

Republika e Shqipërisë

Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse

Granti Nr.: TF0A6493

Titulli i paketës:  Përzgjedhja e një firme Konsulence si Administrator i Pavarur për përgatitjen e Raporteve EITI 2019, 2020 dhe 2021 për të mbështetur institucionet qeveritare dhe kompanitë nxjerrëse në procesin EITI. Rishikimi i legjislacionit aktual për raportimin sipas aktivitetit dhe bazës së projektit në sektorin minerar dhe zhvillimi i Standardeve për Raportimin Vendor

Nr. i Referencës:      AL-ALBEITI-341988-CS-CQS

Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas marrjes së miratimit nga Banka Botërore për fillimin e procedurës, nga ana e Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri).

Republika e Shqipërisë po merr financim nga Banka Botërore për llogari të Sekretariatit Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri) dhe synon të përdorë një pjesë të financimit për shërbime konsulence.

Shërbimet e konsulencës (“Shërbimet”) realizohen nëpërmjet përzgjedhjes së një firme për të ofruar shërbimet si Administrator i Pavarur në Përgatitjen e Raporteve EITI 2019, 2020 dhe 2021 në përputhje me Standartin EITI. Periudha e zbatimit të kontratës do të jetë afërsisht 8 muaj nga nënshkrimi i Kontratës.

Termat e detajuara të Referencës (TOR) për këtë shërbim mund të gjenden në faqen e internetit: www.albeiti.org (homepage)

Sekretariati EITI Shqipëri fton firma konsulente të përshtatshme (“Konsulentë”) të shprehin interesin e tyre në ofrimin e Shërbimeve. Konsulentët e interesuar duhet të japin informacion që paraqet kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencën e përshtatshme për të kryer Shërbimet.

Kriteret e e vlerësimit janë:

  • Kualifikimet e përgjithshme dhe eksperienca e Konsulentit, përfshirë llojin e aktivitetit që ushtron dhe prej sa vitesh operon në këtë fushë (40 pikë);
  • Eksperiencë e ngjashme, përfshirë eksperiencë e mëparshme në fushën që mbulon detyra në fjalë (50 pikë); dhe
  • Disponueshmëria e stafit të kualifikuar brenda firmës konsulente (10 pikë)

Ekspertët kryesorë të Konsulentit nuk do të vlerësohen në këtë fazë.

Konsulentëve të interesuar iu kërkohet t’i kushtojnë vëmendje Seksionit III, paragrafët 3.14, 3.16 dhe 3.17 të “Rregullores së Prokurimeve për Huamarrësit e Financimeve të Projekteve të Investimeve” të Bankës Botërore, botimi Korrik 2016, rishikuar në Nëntor 2017, (“Rregullorja e Prokurimeve”), që përcakton politikën e Bankës Botërore për konfliktin e interesit.

Konsulentët mund të bashkohen me firma të tjera për të rritur kualifikimet e tyre, por duhet të paraqesin qartë nëse bashkimi është në formën e bashkimit të operatorëve dhe/ose të nënkonsulencës. Në rastin e bashkimit të operatorëve, të gjithë partnerët duhet të jenë përgjegjës bashkarisht dhe veçmas për zbatimin e kontratës, në rast se përzgjidhen fitues.

Një Konsulent do të përzgjidhet në përputhje me metodën e Përzgjedhjes bazuar në Kualifikimet e Konsulentëve (CQS) të përcaktuar në Rregulloren e Prokurimeve.

Më shumë informacion mund të merret në adresën e mëposhtme gjatë orarit zyrtar 08.00 deri 16.30 nga e hëna deri të enjten dhe 08.30 deri 14.00 të premten.

Shprehjet e interesit mund të dorëzohen zyrtarisht në adresën e mëposhtme (personalisht, ose me postë, ose me e-mail) deri më 13 Korrik 2023.

 Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri)

Në vëmendje: Z. Genci Tërpo, Drejtues i Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri)

Adresa: Blv. “Zhan D’Ark”, Ish godina ME, Kati IV, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 2264645,

E-mail:sekretariati@albeiti.gov.al;

Web: www.albeiti.org

NË FORMATIN PDF KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

 

TERMAT E REFERENCËS -PËRZGJEDHJA E NJË FIRME KONSULENTE SI ADMINISTRATOR I PAVARUR PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT EITI 2019-2020 DHE 2021 KLIKO KËTU