Kërkesë për Shprehje Interesi-Përzgjedhja e një Konsulenti Individual për hartimin e Strategjisë së Komunikimit për periudhën 2021 – 2022

Kërkesë për Shprehje Interesi-Përzgjedhja e një Konsulenti Individual për hartimin e Strategjisë së Komunikimit për periudhën 2021 – 2022

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

(SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE)

 

Republika e Shqipërisë
Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse
Granti Nr.: TF0A6493

 

Titulli i paketës:        Përzgjedhja e një Konsulenti Individual për hartimin e Strategjisë së Komunikimit për periudhën 2021 – 2022
Nr. i Referencës:        ALBEITI/CS/IC/C.3

 

Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas Njoftimit të Përgjithshëm të Prokurimit për këtë projekt, i publikuar në Development Business online No. WB3513-03/19, të datës 15 Mars 2019.

Republika e Shqipërisë ka marrë financim nga Banka Botërore për llogari të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri) dhe synon të përdorë një pjesë të financimit për shërbime konsulence.

Shërbimet e konsulencës (“Shërbimet”) përfshijnë përzgjedhjen e një konsulenti individual për përgatitjen e Strategjisë së Komunikimit për periudhën 2021 – 2022. Duke patur në fokus kërkesat e programit të komunikimit të EITI, hartimi i strategjisë do të synojë:

 

i)       Grupet e palëve të interesit që janë të rëndësishëm për programin EITI (komunitetet lokale, qeverisja lokale, institucionet shtetërore, CSO-të, operatorët e industrisë nxjerrëse, gazetarët, studentët);

ii)     Nivelin e të kuptuarit të palëve të interesuara mbi procesin EITI dhe raportimin EITI;

iii)    Përhapjen e mjeteve të komunikimit me ndikimin më të madh;

iv)    Dialogun kombëtar të informuar si dhe ndërgjegjësimin në rritje për përfitimet e EITI, procesin e zbatimit dhe parimet.

 

Periudha e zbatimit të kontratës do të jetë afërsisht 1 muaj nga nënshkrimi i Kontratës.

 

Termat e detajuara të Referencës (TOR) për këtë shërbim mund të gjenden në faqen e internetit: www.albeiti.org (homepage).

Sekretariati EITI Shqipëri fton konsulentë individualë të përshtatshëm (“Konsulentë”) të shprehin interesin e tyre në ofrimin e Shërbimeve. Konsulentët e interesuar duhet të japin informacion që paraqet kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencën e përshtatshme për të kryer Shërbimet (CV në gjuhët shqip dhe anglisht). Kriteret kualifikuese janë:

 

  • Diplomë Universiteti në gazetari ose Marrëdhënie me Publikun;
  • Diplomë master në gazetari ose Marrëdhënie me Publikun / Komunikim Masiv ose në fusha të ngjashme;
  • Të paktën 5 vjet eksperiencë në media, komunikim;
  • Eksperiencë në përgatitjen e strategjive të komunikimit në projekte ose në sektorin public ose privat;

·         Eksperiencë me përdorimin dhe ndikimin e mediave elektronike dhe lidhjeve të gjera me rrjetin e medias së shkruar dhe vizive

  • Preferohet të ketë njohuri/eksperiencë mbi standartet e komunikimit EITI;
  • Njohuri të mira të gjuhës angleze janë të domosdoshme.

 

Konsulentëve të interesuar iu kërkohet t’i kushtojnë vëmendje Seksionit III, paragrafët 3.14, 3.16 dhe 3.17 të “Rregullores së Prokurimeve për Huamarrësit e Financimeve të Projekteve të Investimeve” të Bankës Botërore, botimi Korrik 2016, rishikuar në Nëntor 2017, (“Rregullorja e Prokurimeve”), që përcakton politikën e Bankës Botërore për konfliktin e interesit.

 

Një Konsulent do të përzgjidhet në përputhje me metodën e Përzgjedhjes bazuar në Konsulencën Individuale (ICS) të përcaktuar në Rregulloren e Prokurimeve.

 

Më shumë informacion mund të merret në adresën e mëposhtme gjatë orarit zyrtar 08.00 deri 16.30 nga e hëna deri të enjten dhe 08.30 deri 14.00 të premten.

 

Shprehjet e interesit mund të dorëzohen zyrtarisht në adresën e mëposhtme (personalisht, ose me postë, ose me e-mail) deri më 28 Shtator 2020.

 

Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri)

Në vëmendje: Z. Genci Tërpo, Drejtues i Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri)

Adresa: Blv. “Zhan D’Ark”, Ish godina ME, Kati IV, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 2264645,

E-mail:sekretariati@albeiti.gov.al;

Web: www.albeiti.org

 

TERMAT E REFERENCËS -PËRZGJEDHJA E NJË KONSULENTI INDIVIDUAL PËR HARTIMIN E STRATEGJISË SË KOMUNIKIMIT PËR PERIUDHËN 2021-2022 KLIKO KËTU