Informacion mbi prodhimin e mineraleve dhe naftës gjatë vitit 2022

Informacion mbi prodhimin e mineraleve dhe naftës gjatë vitit 2022

  • Prodhimi i mineraleve në vitin 2022 jepet ne tabelën më poshtë (info nga A.K.B.N,Drejtoria minerare)
Nr. Emërtimi i Mineralit Njësia Viti
2022
  Mineralet Metalore    
1 Hekur-Nikel (mineral) ton 136045
Mineral-përmbajtja metalike (Ni) % 0.90%
2 Krom (mineral) ton 1091058
Mineral-Përmbajtja e oksidit të metalit (Cr2O3) % 34%
Koncentrat kromi ton 65949
Koncentrat-Përmbajtja e oksidit të metalit (Cr2O3) % 43-45%
Ferrokrom (Fe-Cr) ton 80194
Ferrokrom-Përmbajtja e metalit (Cr) % 66.10%
3 Bakër (mineral) ton 641245
Mineral-përmbajtja metalike (Cu) % 0.91%
Koncentrat bakri ton 18778
Koncentrat-Përmbajtja metalike (Cu) % 17-20%
4 Plumb ton  
Plumbi-përmbajtja metalike %  
5 Zink ton  
Zinku-përmbajtja metalike %  
6 Kallaj ton  
Kallaji-përmbajtja metalike %  
7 Flori, argjend, platin dhe metale të tjera të çmuara ton  
8 Boxide, alumini e të tjera ton  
9 Uranium dhe Torium ton  
Nr. Emërtimi i Mineralit Njësia Viti
2022
  Mineralet fosile    
1 Qymyr dhe materiale të tjera të ngurta ton 0
2 Linjit ton 0
3 Qymyr Guri (~ 3525 kkal/kg) ton 182081
4 Torfe ton 0
5 Qymyr Bituminoz (Zhavor Bituminoz) ton 62739
Fuqia kalorifike kkal/kg 4 254 kkal/kg
6 Bitum (~ 75% bitum) ton 86573
7 Rërë Bituminoze (~ 10% bitum) ton 27565
8 Materiale të lëngshme, të gaztë të energjisë ton  
9 Naftë bruto, lëngjeve condesate, gaz natyror ton  
10 Gaz natyror N m³  
Nr. Emërtimi i Mineralit Njësia Viti
2022
  Mineralet Jometalore    
1 Inerte ndërtimi (m3) 2875028
1.a Gur gëlqeror (inerte ndërtimi) 2744865
1.b Bazalte 60500
1.c Konglomerat 4766
1.d Brekçe shpati 0
1.e Zhure 64897
2 Mineralet Jometalor Industrial   2322016
2.a Gur gëlqeror (çimento) (ton) ton 1730315
2.b Gips, Gips Alabaster 78240
2.c Argjile & Shiste Argjilore ton 490362
2.d Kuarc ton 18600
2.e Olivine 4500
3 Gur Dekorativ   73504
3.a Gëlqeror bllok ( gur gëlqeror masiv + gëlqeror i mermerizuar) 36439
3.b Gëlqeror Pllakor 29049
3.c Ranor silicor 8016
3.d Ranor masiv&pllakor 14732
3.e Traktolite 0

 

 

  • Prodhimi total i naftës gjatë  vitit 2022 është  657,402 ton
  • Eksporti i naftës gjatë  vitit 2022 është  532,920 ton
  • Shitje brenda vendit 137,691 ton