Grupi Nderinstitucional

Grupi Ndërinstitucional i Punës

Me urdhër të Kryeminsitrit, nr. 71 datë 21.07.2011, u vendos ngritja dhe funksionimi i Grupit Ndërinstitucional te Punës, për ndjekjen e proçedurave të anëtarësimit të Shqipërisë, si vend zbatues i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse dhe plotësimin në vazhdimësi të detyrimeve të kësaj nisme.

Grupi Ndërinstitucional i Punës per EITI-n Shqiptar është organi vendimmarrës, i ngarkuar për mbikëqyrjen e zbatimit të EITI-it në Shqipëri. Ky grup drejtohet nga Zëvendësministri i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe përbëhet nga përfaqësues të qeverisë, kompanive qe operojne ne industrine nxjerrëse dhe shoqërisë civile. Grupi Ndërinstitucional i Punës, miraton planin e punës per sekretariatin, paraqitjen e raportit vjetor EITI, siguron që EITI të kontribuojë në debatin publik dhe mbështetet punën e Sekretariatit Shqiptar EITI.

Anetarët e Grupit Ndërinstitucional i Punës

Grupi Nderinstitucional i Punes kryesuar nga Zv. Ministri i Energjisë dhe Industrisë, perbehet nga 16 perfaqesues nga te cilet, 6 perfaqesues nga qeveria, 5 nga shoqeria civile dhe 5 nga kompanite qe operojne ne industrine nxjerrese. Me ftesë të kryetarit në mbledhjet e grupit nderinstitucional te punes mund të marrin pjesë edhe përfaqësues nga institucione të tjera.

Njoftojmë:

Kompania Albpetrol sh.a. ndryshoi antarin e saj, në MSG, duke zëvendësuar z. Safet Ejbeja me znj. Enida Bezhani.

Gjithashtu, Drejtoria e Përgjithshme e Dogana, zëvendësoi z.Armand Reveli me z. Pandeli Duro.

Më datë 10 Shtator 2019, Ministria e Drejtësisë, zëvendëson znj. Marsida Grami me antaren e re nga grupi i Kontribuesve të Përhershëm të Proçesit EITI, znj. Entela Muha.

Kryetar i Grupit Ndërinstitucional të Punës
Z. ILIR BEJTJA Kryetar i MSG-së
Zv/Ministër i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë
Ilir.Bejtja@infrastruktura.gov.al +35542222245/742
Anëtar të MSG – Përfaqësuesit e Qeverisë Shqiptare
Z. MEHMET HASALAMI Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë mehmet.hasalami@energjia.gov.al +355692091555
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Z. TETIS LUBONJA Ministria e Drejtësisë tetis.lubonja@drejtesia.gov.al +355 672052220
Znj. MIMOZA SALLAKU Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve mimoza.sallaku@tatime.gov.al +355 694651115
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Z. ROBERT BESHELLO Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore r.beshello@akbn.gov.al +355674039913
Anëtarë të MSG – Përfaqësues të Shoqërisë Civile
Z. SAMI NEZA Qëndra për Transparencë dhe Informim të Lirë saminezaus@yahoo.com +355682088602
Znj. ANILA HAJNAJ Qëndra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim anilahajnaj@gmail.com +355674109682
Znj. OLA MITRE Gratë për Mbrojtjen e Pasurive Natyrore olamitre@yahoo.com +355682081016
Z. LORENC GORDANI Qëndra Shqiptare e të Drejtës Ndërkombëtare lorenc_gordani@albaniaenergy.org +355683076488
Z.KUSHTRIM SIMONI Qëndra e Studimit të Politikave të Medias kushtrimsimoni@gmail.com +355675448784
Anëtarë të MSG – Përfaqësues të Operatorëve të Industrisë Nxjerrëse
ALBPETROL
Z. PANDELI BOMBAJ SELENICA BITUMI p.bombaj@selenicebitumi.com +355692099225
Z. PERPARIM ALIKAJ FIAA alikajp88@gmail.com +355682020101
Z. DRITAN DERVISHAJ ANTEA CEMENT dervishajd@anteacement.com +355694060150
Z. ROHAN D’SOUZA Chairman of SHELL Upstream Albania B.V r.dsouza@shell.com +355697058195
Kontribues të Përhershëm të Proceseve EITI
Në pritje të konfirmimit  Devoll Hydropower Sh.a./STATKRAFT
Z.Ilia Bili Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ilia.bili@dogana.gov.al +355682086580
Z.MYNYR SINANAJ AKBN m.sinanaj@akbn.gov.al +355684076006
Z. ATHANAS KARAJA Ministria e Mjedisit athanas.karaja@turizmi.gov.al +355684055933
Z. BILAL KOÇI Shërbimi Gjeologjik Shqiptar koci.bilal@yahoo.com +355684083181
ZNJ. ERJOLA SADUSHI Enti Rregullator i Energjisë erjolasadushi@ere.gov.al +35569 965 6597
Z. AGIM NASHI Enti Rregullator i Energjisë anashi@ere.gov.al  +35569 299 4506
Znj.ENTELA MUHA Ministria e Drejtësisë Entela.Muha@drejtesia.gov.al +355699982929
Z. SOKOL MATI BERALB sokol.mati@neskometal.com.tr +355674092730
Z. Gledis Kalemi ERE gkalemi@ere.gov.al +355692348619