Grupi Nderinstitucional

Grupi Ndërinstitucional i Punës

Me Urdhër të Kryeministrit, nr. 71 datë 21.07.2011, u vendos ngritja dhe funksionimi i Grupit Ndërinstitucional të Punës, për ndjekjen e proçedurave të anëtarësimit të Shqipërisë, si vend zbatues i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse dhe plotësimin në vazhdimësi të detyrimeve të kësaj nisme.

Grupi Ndërinstitucional i Punës për EITI-n Shqiptar është organi vendimmarrës, i ngarkuar për mbikëqyrjen e zbatimit të EITI-it në Shqipëri. Ky grup drejtohet nga Zëvendësministri i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe përbëhet nga përfaqësues të Qeverisë, Kompanive që operojnë në industrinë nxjerrëse dhe Shoqërisë Civile. Grupi Ndërinstitucional i Punës, miraton planin e punës për Sekretariatin, paraqitjen e raportit vjetor EITI, siguron që EITI të kontribuojë në debatin publik dhe mbështet punën e Sekretariatit Shqiptar EITI.

Anëtarët e Grupit Ndërinstitucional të Punës

Grupi Ndërinstitucional i Punës, përbëhet nga 17 përfaqësues kryesuar nga Zëvendësministri i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, nga të cilët, 6 përfaqësues nga Qeveria, 5 nga Shoqëria Civile dhe 5 nga Kompanitë që operojnë në industrinë nxjerrëse. Me ftesë të Kryetarit në mbledhjet e Grupit Ndërinstitucional të Punës mund të marrin pjesë edhe përfaqësues nga institucione të tjera.

Kryetar i Grupit Ndërinstitucional të Punës
Z. ILIR BEJTJA Kryetar i MSG-së
Zv/Ministër i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë
Ilir.Bejtja@infrastruktura.gov.al +35542222245/742
Anëtar të MSG – Përfaqësuesit e Qeverisë Shqiptare
Z. MEHMET HASALAMI Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë mehmet.hasalami@energjia.gov.al +355692091555
Z. TETIS LUBONJA Ministria e Drejtësisë tetis.lubonja@drejtesia.gov.al +355 672052220
Znj. MIMOZA SALLAKU Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve mimoza.sallaku@tatime.gov.al +355 694651115
Z. BILAL KOÇI Shërbimi Gjeologjik Shqiptar koci.bilal@yahoo.com +355684083181
Z. ROBERT BESHELLO Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore r.beshello@akbn.gov.al +355674039913
Anëtarë të MSG – Përfaqësues të Shoqërisë Civile
Z. SAMI NEZA Qëndra për Transparencë dhe Informim të Lirë saminezaus@yahoo.com +355682088602
Znj. ANILA HAJNAJ Qëndra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim anilahajnaj@gmail.com +355674109682
Znj. OLA MITRE Gratë për Mbrojtjen e Pasurive Natyrore olamitre@yahoo.com +355682081016
Z. LORENC GORDANI Qëndra Shqiptare e të Drejtës Ndërkombëtare lorenc_gordani@albaniaenergy.org +355683076488
Z.KUSHTRIM SIMONI Qëndra e Studimit të Politikave të Medias kushtrimsimoni@gmail.com +355675448784
Anëtarë të MSG – Përfaqësues të Operatorëve të Industrisë Nxjerrëse
Znj. MARIOLA KITO Statkraft Albania Mariola.Kito@statkraft.com +355689098829
Z. PERPARIM ALIKAJ FIAA alikajp88@gmail.com +355682020101
Z. DRITAN DERVISHAJ ANTEA CEMENT dervishajd@anteacement.com +355694060150
Z. ERGI NURI Shell Upstream Albania B.V. Ergi.Nuri@shell.com +355694290489
Kontribues të Përhershëm të Proceseve EITI
ZNJ.FLUTURA MADHI Drejtoria e Përgjithshme e Doganave flutura.madhi@dogana.gov.al
Z.MYNYR SINANAJ AKBN m.sinanaj@akbn.gov.al +355684076006
Z. ATHANAS KARAJA Ministria e Turizmit dhe Mjedisit athanas.karaja@turizmi.gov.al +355684055933
Znj. ELKIDA SINANI Ministria e Turizmit dhe Mjedisit elkida.sinani@turizmi.gov.al
ZNJ. ERJOLA SADUSHI Enti Rregullator i Energjisë erjolasadushi@ere.gov.al +35569 965 6597
Z. AGIM NASHI Enti Rregullator i Energjisë anashi@ere.gov.al  +35569 299 4506
Znj.ENTELA MUHA Ministria e Drejtësisë Entela.Muha@drejtesia.gov.al +355699982929
Z. GLEDIS KALEMI Enti Rregullator i Energjisë gkalemi@ere.gov.al +355692348619