EITI mirëpret angazhimin e vazhdueshëm të udhëheqësve të G20’s për transparencë në industrinë nxjerrëse.

EITI mirëpret angazhimin e vazhdueshëm të udhëheqësve të G20’s për transparencë në industrinë nxjerrëse.

Liderët njoftojnë angazhim për të zbuluar përfituesit e të ardhurave që vijnë si rrjedhojë e zbatimit të standartit EITI.

Në  deklaratën  e  tyre  të  samitit,  liderët  e  G20’s  përforcuan  angazhimin  e  tyre  përpërmirësimin e transparencës në qeverisje dhe në sektorin privat.

Në mënyrë të veçantë, do të ndërmerren hapa për të adresuar paqartësinë lidhur mepasuritë e kompanive. “Ne angazhohemi për të përmirësuar transparencën e sektoritpublik dhe atij privat, si dhe të zotëruesve të licensave, duke zbatuar Parimet e Nivelevemë  të Larta të G20’s për Transparencën. (pika 14).

Para  samitit,  EITI  u  kishte  bërë  thirrje  liderëve  për  të  shtuar  përpjekjet  në  mënyrëspecifike, për demaskimin e përfituesve të rremë prej marreveshjeve ndërmjet pronarëvetë kompanive me qeverinë. Kjo është në përputhje me rekomandimet e Standartit EITI.

Katërmbëdhjetë shtete janë duke zbatuar një proçes pilot I  cili ka si qëllim te sigurojëpër  publikun informacion mbi  pronaret  e  vërtetë  përfitues  te  industrisë  nxjerrëse,  si pjesë e procesit EITI.

“Në shumë raste, identiteti i pronarëve të vërtetë – “pronarët përfitues”- të kompaniveqë kanë kërkuar të drejta për nxjerrjen e naftës, gazit, dhe mineraleve është i panjohur,shpesh i  fshehur  pas një  zinxhiri  të  subjekteve të  mëdhenj.  Kjo  paqartësi  mund tëkontribuojë për korrupsion, pastrim parash dhe evazion fiskal në sektorin nxjerrës”, thaClare Short.

Me miratimin e  Planit  të Veprimit Anti-Korrupsion, 2015-16, vëndet e G20’s zotohen për  transparencë  më  të  madhe,  duke  implementuar  standartet  ndërkombëtare  mbi pasurinë  e  personave  juridikë,  si  dhe  Parimet  e  Nivelit  të  Lartë  të  G20’s  përTransparencën mbi  Pasurinë e Fituar.

Udhëheqësit e G20’s riafirmuan më tej rëndësinë e transparencës dhe integritetit nëmënyrën e qeverisjes së shteteve. Plani Anti-Korrupsion thekson se “vëndet e G20’sangazhohen për marrjen e masave praktike, në përputhje me financat  kombëtare, për të adresuar rrezikun e korrupsionit në sektorin nxjerrës dhe në sektorë të tjerë me rreziktë lartë… duke promovuar iniciativat e përbashkëta.”

EITI  shprehet  energjik,  për  të  punuar  me  vendet  e  G20’s  për  adresimin  e  këtyre cështjeve, për të ndërtuar atë që tashmë është ngritur në vende anëtare, si Indonezia,Britania e Madhe dhe SHBA.