Dokumente Aktive

EITI Shqipëri, Raporti Studimor Përfundimtar në fushën e Mjedisit për Industritë Nxjerrëse

Politika Open Data

BO Roadmap

Plani Punës 2018-2019

MSG ToR’s

Studim i Kuadrit Legjislativ Shqiptar

Raporti i Progresit Vjetor

Studimi i Impaktit në Komunitet 2016

Raport mbi vlerësimin e impaktit të spotit EITI