Dokumente Aktive

EITI Shqipëri, Raporti Studimor Përfundimtar në fushën e Mjedisit për Industritë Nxjerrëse

Plani Punës 2018-2019

MSG ToR’s

Studim i Kuadrit Legjislativ Shqiptar

Raporti i Progresit Vjetor

BO Roadmap

Raport mbi vlerësimin e impaktit të spotit EITI