Dita e dyte e prezantimeve – EITI Albania & Columbia Center on Sustainable Investment

Dita e dyte e prezantimeve – EITI Albania & Columbia Center on Sustainable Investment

EITI Albania dhe Columbia Center on Sustainable Investment Columbia Law School – The Earth Institute, vijuan sot prezantimet me grupe te tjera interesi. Pjesemarres ishin anetare te Grupit Nderinstitucional te Punes (MSG) per EITI Albania, zyrtare te administrates shteterore si dhe perfaqesues te shoqerive civile. Ceshtjet ne axhenden e trajnimit ishin si: industria nxjerrese hidrokarbure dhe minerare (pasqyrë e sektorit, aktorët kryesorë); politikat e duhura dhe zhvillimi i sektorit nxjerres; aspekti social dhe mjedisor; vendosja e transparences dhe EITI; kuadri ligjor dhe kontratat; gama e regjimeve fiskale, modelet e taksimit. Trajnimi per keto grupe interesi do te vijoje edhe me date 4 Dhjetor 2015.