Dhënia e Kontratës-Shërbime konsulence për ndikimin në mjedis të industrisë nxjerrëse