Author: admin-albeiti

Nisma EITI në Shqipëri synon nxitjen dhe zhvillimin e një debati cilësor dhe ndërveprues midis antarëve të shoqërisë civile, biznesit, qeverisë dhe publikut në përgjithësi. Ky ishte dhe fokusi i takimit organizuar më datë 16 Gusht 2021, mes EITI Ndërkombëtar dhe përfaqësuesve të MSG dhe...

  Në datë 17 Qershor 2021, u organizua mbledhja e MSG (Grupit Ndërinstitucional të Punës EITI), ku morrën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, AKBN, Entit Rregullator të Energjisë, Shoqatës së Investitorëve të Huaj...

Znj. Matilda Kërçaku, emërohet Drejtues i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Albania EITI). Më parë, ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Kabinetit pranë Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë. Nisma EITI është një organizatë ndërkombëtare për perforcimin e transparencës dhe përgjegjësisë në sektorin...

Në datën 24 Dhjetor 2020 u zhvillua Prezantimi i Studimit Final të Projektit “Shërbime Konculence për Impaktin Social të Industrisë Nxjerrëse në kontekstin Lokal, Punësim” nr. ALBEITI/CS/CQ/E.3, të realizuar me fondet e Bankës Botërore, nga Konsulenti Haxhiaj&Hajdari, në nënkontraktim me Albanian Local Capacity Development Foundation...

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Portalit AlbEITI Open Data, te Grupi Ndërinstitucional i Punës (MSG Shqipëri) me përfaqësues të qeverisë, kompanive dhe shoqërisë civile. Prezantimi siguroi një pamje të përgjithshme të moduleve të sistemit, duke u përqëndruar veçanërisht në modulet që janë të arritshme...