Qershor 2021

  Në datë 17 Qershor 2021, u organizua mbledhja e MSG (Grupit Ndërinstitucional të Punës EITI), ku morrën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, AKBN, Entit Rregullator të Energjisë, Shoqatës së Investitorëve të Huaj...

Znj. Matilda Kërçaku, emërohet Drejtues i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Albania EITI). Më parë, ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Kabinetit pranë Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë. Nisma EITI është një organizatë ndërkombëtare për perforcimin e transparencës dhe përgjegjësisë në sektorin...