Dhjetor 2021

Më 14 Dhjetor 2021, Sekretariati Ndërkombëtar EITI organizoi në format virtual Konferencën dhe Seminarin rajonal Tranzicioni i Energjisë. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti ishte diskutimi i statusit aktual si dhe politikave të reja për të mundësuar një platformë për vendet zbatuese të EITI-it në Euroazi dhe...

Sekretariati Ndërkombëtar EITI në Oslo organizoi në datë 23 Nëntor 2021, një tryezë diskutimi mbi shkëmbimin e njohurive për Ndërmarrjet Shtetërore në lidhje me praktikat më të mira në rajonin e Euroazisë dhe Azisë Juglindore. Gjatë takimit u diskutua mbi rëndësinë që ka transparenca në ndërmarrjet...

Nisma EITI në Shqipëri synon nxitjen dhe zhvillimin e një debati cilësor dhe ndërveprues midis antarëve të shoqërisë civile, biznesit, qeverisë dhe publikut në përgjithësi. Ky ishte dhe fokusi i takimit organizuar më datë 16 Gusht 2021, mes EITI Ndërkombëtar dhe përfaqësuesve të MSG dhe...

  Në datë 17 Qershor 2021, u organizua mbledhja e MSG (Grupit Ndërinstitucional të Punës EITI), ku morrën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, AKBN, Entit Rregullator të Energjisë, Shoqatës së Investitorëve të Huaj...

Znj. Matilda Kërçaku, emërohet Drejtues i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Albania EITI). Më parë, ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Kabinetit pranë Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë. Nisma EITI është një organizatë ndërkombëtare për perforcimin e transparencës dhe përgjegjësisë në sektorin...