Korrik 2020

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:     Përzgjedhjen e një firme për shërbime konsulence për përmirësimin e aksesit për të dhëna EITI koherente, të besueshme, të kuptueshme si dhe dizenjimin e një portali Open Data për të dhënat...

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:Shërbime konsulence për informimin, sensibilizimin dhe konsultimin me të gjithë aktorët e MSG, kompanive nxjerrëse, CSO mbi zbatimin e pronësisë reale (Beneficial Ownership) dhe ndryshimeve në kuadrin Ligjor / Rregullator mbi Transparencën...

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:  Përzgjedhja e një firme Konsulence si Administrator i Pavarur për përgatitjen e Raporteve EITI 2019, 2020 dhe 2021 për të mbështetur institucionet qeveritare dhe kompanitë nxjerrëse në procesin EITI. Rishikimi i...