Mars 2019

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE) Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:   Përzgjedhja e një Specialisti për Menaxhimin Financiar Nr. i Referencës:   ALBEITI/CS/IC/D.1 Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas Njoftimit të Përgjithshëm të Prokurimit për këtë projekt, i...

Shoqëria civile në EITI ka qenë gjithmonë shumë aktive dhe produktive. Kjo mund të vërtetohet përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e MSG-së, kontributin e dhënë në të gjitha çështjet e lidhura dhe komentet në raporte, në çështjet ligjore etj. (procesverbalet e minutave të mbledhjeve janë provë)....

The civil society constituency to EITI was always very active and productive. That can be confirmed through participation in MSG meetings, contribution given in all the related issues, inputs to the report, legal aspects ect. (see minutes of meetings). But along the way some of...

SHQIPËRI Mbështetje për Projektin e zbatimit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse NJOFTIM I PËRGJITHSHËM PËR PROKURIME TF Nr.TF0A6493 Numri Identifikues i Projektit: P158380 Qeveria e Shqipërisë ka marrë financim në shumën US$ 600,000 nga Banka Botërore për llogari të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse dhe synon të...